Mẫu MQĐ19: Quyết định chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính

1 4

Mẫu MQĐ19: Quyết định chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính là gì? Mẫu bản quyết định gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu MQĐ19: Quyết định chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính là gì?

Mẫu MQĐ19: Quyết định chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính. Mẫu nêu rõ nội dung quyết định, lý do chấm dứt... Mẫu được ban hành theo Thông tư 78/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu MQĐ19: Quyết định chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính

MQĐ19

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………../QĐ-CDTGN

………..(2)……., ngày tháng năm …..

QUYẾT ĐỊNH
Chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính*

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Điều 102 Luật Hải quan;

Căn cứ Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất;

Căn cứ Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính số ……/QĐ-TGN ngày …./…../….. của(3) ………………………………………………..………………

Căn cứ Quyết định kéo dài thời gian tạm giữ người theo thủ tục hành chính số ………/QĐ-KDTHTGN ngày..../..../……… của(4) ………………. (nếu có);

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính số ………../QĐ-GQTG ngày ……/…../………. (nếu có),

Xét đề nghị của(5) ……………………………………………………………………...

Tôi: ……………………………………………., cấp bậc: ……………………………

chức vụ(6): ……………………………., đơn vị(6): ……………………………..……..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính theo Quyết định số ………../QĐ-TGN ngày ……./……/…………… của(3) ……………………….. và Quyết định số ……../QĐ-KDTHTGN ngày ..../..../………. của(4) …………..

……………………………………………. <nếu có> đối với ông (bà) có tên sau đây:

1. Họ và tên: ………………..……………. Giới tính: …………………….…………..

Ngày, tháng, năm sinh:……./……/…… Quốc tịch: …………………………………..

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………….....

Nơi ở hiện tại: …………………………………….………………………..………..…..

Số định danh cá nhân/CMND/CCCD/Hộ chiếu: ……………………………………..;

ngày cấp: …./…../……….; nơi cấp: ……………………………………….…………..

2. Lý do chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính(7): ………………..

3. Thời điểm chấm dứt việc tạm giữ người:.... giờ.... phút, ngày …../..../.....………

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông (bà)(8) …………………………………………………………………. là cá nhân vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Ông (bà) có tên tại Điều 1 có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho(9) …………………………………………… để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH(10)
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)

* Mẫu này được sử dụng để chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định chấm dứt tạm giữ người theo thủ tục hành chính.

(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ.

(3) Ghi chức vụ và cơ quan của người ra quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính.

(4) Ghi chức vụ và cơ quan của người ra quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính.

(5) Ghi chức vụ của người đứng đầu bộ phận tham mưu cho người có thẩm quyền ra quyết định.

(6) Ghi chức vụ và cơ quan của người ra quyết định.

(7) Ghi rõ lý do chấm dứt việc tạm giữ người theo từng trường hợp cụ thể.

(8) Ghi họ và tên của cá nhân vi phạm.

(9) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định.

(10) Ghi chức vụ của người ra quyết định./.

Mẫu MQĐ19: Quyết định chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Mẫu MQĐ19: Quyết định chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm