Mẫu MQĐ21: Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

1 5

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu MQĐ21: Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu MQĐ21: Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là gì?

Mẫu MQĐ21: Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Mẫu nêu rõ nội dung của bản quyết định... Mẫu được ban hành theo Thông tư 78/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu MQĐ21: Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

MQĐ21

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./QĐ-KDTGTVPTGPCC

……..(2)……., ngày … tháng … năm …………

QUYẾT ĐỊNH
Kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề*

Căn cứ Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề số …………../QĐ-TGTVPTGPCC ngày …./…../………. của(3)……………………………………………………………………………..……..

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số ………/QĐ-GQXP ngày …./…./………… (nếu có),

Tôi: ………….., cấp bậc: ……..., chức vụ(4):…………..…, đơn vị(4): ………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kéo dài thời hạn tạm giữ <tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề>(5) đang bị tạm giữ theo Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề số ………/QĐ-TGTVPTGPCC ngày …../…../…….. của(3) …………………………. có thời hạn tạm giữ là.... ngày, kể từ ngày …../..../……… đến ngày …../…../……….., đối với <ông (bà)/tổ chức> có tên sau đây:

<1. Họ và tên>: Giới tính: ……………….…..

Ngày, tháng, năm sinh:......./……/………. Quốc tịch:

Nghề nghiệp:

Nơi ở hiện tại:

Số định danh cá nhân/CMND/CCCD/Hộ chiếu: ;

ngày cấp: ……/……./………… ; nơi cấp:

<1. Tên tổ chức vi phạm>:

Địa chỉ trụ sở chính:

Mã số doanh nghiệp:

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động:……………………………………………………………………………………

Ngày cấp: ……/………/…………..; nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật(6): Giới tính: …………

Chức danh(7):

2. <Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính/Giấy phép, chứng chỉ hành nghề>(5) bị kéo dài thời hạn tạm giữ đã được lập biên bản kèm theo Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề số ……….…./QĐ-TGTVPTGPCC ngày ……./……/………. của(3)

Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được niêm phong bị kéo dài thời hạn tạm giữ đã được lập biên bản kèm theo Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề số …………………../QĐ-TGTVPTGPCC ngày ……/…../……… của(3) ............. (nếu có).

3. Lý do kéo dài thời hạn tạm giữ(8):

4. Thời hạn kéo dài là…………… ngày, kể từ ngày ……/……./……… đến ngày …../…../…….

5. Việc kéo dài thời hạn tạm giữ thông báo cho(9)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông (bà)(10) là cá nhân ......... vi phạm/đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Ông (bà)/Tổ chức(11) có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho(12) để tổ chức thực hiện./

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH(13)
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)

* Mẫu này được sử dụng để kéo dài thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính quy định tại khoản 8 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính.

(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ.

(3) Ghi chức vụ và cơ quan của người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính.

(4) Ghi chức vụ và cơ quan của người quyết định.

(5) Ghi theo từng trường hợp cụ thể: Nếu kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, thì ghi “tang vật, phương tiện vi phạm hành chính”; nếu kéo dài thời hạn tạm giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghề, thì ghi “giấy phép, chứng chỉ hành nghề”; nếu kéo dài thời hạn tạm giữ cả tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và giấy phép, chứng chỉ hành nghề, thì ghi “tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và giấy phép, chứng chỉ hành nghề”.

(6) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(7) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi chức danh của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(8) Ghi rõ lý do kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo từng trường hợp cụ thể.

(9) Ghi đầy đủ họ và tên người, tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức được thông báo.

(10) Ghi họ và tên của cá nhân/người đại diện tổ chức bị kéo dài thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

(11) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức bị kéo dài thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

(12) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định.

(13) Ghi chức vụ của người ra quyết định./.

Mẫu MQĐ21: Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Mẫu MQĐ21: Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm