Mẫu MQĐ24: Quyết định khám người theo thủ tục hành chính

1 3

Mẫu MQĐ24: Quyết định khám người theo thủ tục hành chính là gì? Mẫu bản quyết định gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu MQĐ24: Quyết định khám người theo thủ tục hành chính là gì?

Mẫu MQĐ24: Quyết định khám người theo thủ tục hành chính là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc khám người theo thủ tục hành chính. Mẫu nêu rõ nội dung quyết định, thông tin người bị khám... Mẫu được ban hành theo Thông tư 78/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu MQĐ24: Quyết định khám người theo thủ tục hành chính

MQĐ24

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./QĐ-KN

……..(2)……., ngày … tháng … năm …………

QUYẾT ĐỊNH
Khám người theo thủ tục hành chính*

Căn cứ khoản 1 Điều 123, Điều 127 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính số……………../QĐ-GQTG ngày ………/………/………….. (nếu có),

Tôi: …………………………………………, cấp bậc: ……………………………….,

chức vụ(3): ………………………………, đơn vị(3): ………………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khám người theo thủ tục hành chính đối với ông (bà) có tên sau đây:

1. Họ và tên: ………………………………………………………….Giới tính:

Ngày, tháng, năm sinh: ……./…...../………….. Quốc tịch:

Nghề nghiệp:

Nơi ở hiện tại:

Số định danh cá nhân/CMND/CCCD/Hộ chiếu: ;

ngày cấp: ……/……./………… ; nơi cấp:

2. Lý do khám(4):

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông (bà).......... có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Ông (bà)(5)........ có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho(6) …………để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH(7)
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)

* Mẫu này được sử dụng để áp dụng biện pháp ngăn chặn khám người theo thủ tục hành chính quy định tại Điều 127 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn khám người theo thủ tục hành chính.

(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ.

(3) Ghi chức vụ và cơ quan của người ra quyết định.

(4) Ghi rõ lý do khám người theo thủ tục hành chính theo từng trường hợp cụ thể quy định tại khoản 1 Điều 127 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

(5) Ghi họ và tên của cá nhân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khám người theo thủ tục hành chính.

(6) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì thực hiện việc khám.

(7) Ghi chức vụ của người ra quyết định./.

Mẫu MQĐ24: Quyết định khám người theo thủ tục hành chính

Mẫu MQĐ24: Quyết định khám người theo thủ tục hành chính

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm