Mẫu nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

31 107.209

Mẫu nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Mẫu nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 là mẫu bản nghị quyết được lập ra để ghi chép lại nội dung đại hội chi bộ. Mẫu nghị quyết nêu rõ những báo cáo của nhiệm kỳ trước, phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới, nội dung quán triệt nghị quyết.... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu nghị quyết đại hội chi bộ tại đây.

1. Mẫu Nghị quyết Đại hội chi bộ là gì? 

Nghị quyết Đại hội chi bộ theo nhiệm kỳ là hình thức văn bản quyết định về những vấn đề cơ bản sau khi được bàn bạc, thông qua bằng biểu quyết theo đa số, biểu thị ý kiến của ban chi ủy nhiệm kỳ, tổng kết nhiệm kỳ cũ và đề ra phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp cụ thể có tính khả thi để tổ chức thực hiện cho nhiệm kỳ mới.

2. Mẫu Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 của VP Đảng ủy

ĐẠI HỘI CHI BỘ ............................

NHIỆM KỲ 2020 - 2022

*****

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

........, ngày .... tháng ...... năm 2019

 

Kính thưa: - Đ/c .................., đại diện Đảng ủy.............

                        - Toàn thể Đại hội,

Đại hội Chi bộ............................., nhiệm kỳ 2020 - 2022 họp từ ngày ........ đến ngày ................; Đại hội triệu tập ............. đảng viên, đạt tỷ lệ 100%; Đại hội thống nhất quyết định thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

1/- Về báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2020 của Chi bộ (những mặt làm được và chưa làm được, nguyên nhân ưu điểm, hạn chế, rút ra kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư, Phó Bí thư hoặc Chi ủy đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị).

Đại hội đã thảo luận quyết định xây dựng phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp cụ thể có tính khả thi để tổ chức thực hiện cho nhiệm kỳ 2020 - 2022...........................

2/- Thống nhất thông qua biểu quyết một số chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2020 - 2022 như sau:

.....................................................................................

.....................................................................................

......................................................................................

3/- Đại hội công nhận kết quả bầu cử các đồng chí: Bí thư, Phó Bí thư hoặc cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, có đủ tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ và khả năng lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong thời gian tới.

- Đại hội thống nhất giao nhiệm vụ cho Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ hoặc cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đại hội kết thúc lúc .................. giờ cùng ngày.

3. Mẫu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 trường Tiểu học

ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN
CHI BỘ THCS ................
Nhiệm kỳ 2020-2022

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

............, ngày .... tháng .... năm 20....

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN CHI BỘ

NHIỆM KỲ 2020 - 2022

Đại hội đảng viên Chi bộ trường THCS .............. nhiệm kỳ 2020-2022 tiến hành ngày .../..../20...., đại hội có mặt .... /.... đảng viên được triệu tập.

Qua một buổi làm việc các đại biểu tham dự đại Hội đã thảo luận đóng góp nội dung trong báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020, dự thảo phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 và đóng góp bản báo cáo tự kiểm điểm trong ban chi ủy nhiệm kỳ 2015-2017.

Đại hội tiến hành bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 03 đồng chí và bầu bí thư, phó bí thư chi bộ.

Để thống nhất cao và tiến hành tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới đã được thảo luận tại Đại hội. Đại hội đảng viên Chi bộ ấp trường THCS ............... nhiệm kỳ 2020-2022 thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

1. Nhất trí thông qua báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2010-2022 với những nội dung chủ yếu sau:

1.1 Về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng viên chi bộ trường THCS .............. nhiệm kỳ 2017-2020.

Trong nhiệm kỳ 2017-2020 về cơ bản chi bộ đã hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo mà nghị quyết đại hội đã đề ra, chất lượng dạy và học được duy trì và ổn định, hàng năm có sự tăng trưởng theo hướng tích cực, tỉ lệ học sinh giỏi tăng. Các tổ chức đoàn thể duy trì hoạt động có nề nếp đảm bảo chất lượng thúc đẩy phong trào thi đua trong nhà trường. Mỗi đảng viên đã nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu trong mọi hoạt động

Vai trò lãnh đạo của chi bộ đảng và của đảng viên được nâng lên. Công tác tự phê bình và phê bình được thực hiện ngày càng đi vào chiều sâu, vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên được thể hiện khá tốt, tạo được sự thống nhất về ý chí và hành động của toàn chi bộ.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được quán triệt và triển khai thực hiện sâu rộng trong hệ thống chính trị của nhà trường, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước của đơn vị đi vào chiều sâu, có chất lượng.

1.2 Về mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2022:

Đại hội nhất trí các mục tiêu và những giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ:

1.2.1 Mục tiêu – nhiệm vụ cần đạt trong nhiệm kỳ:

* Về tư tưởng chính trị - đạo đức tác phong:

Làm tốt công tác giáo dục chính trị cho cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh để mọi người nhận thức đúng và đầy đủ về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; giáo dục tình yêu quê hương đất nước, trách nhiệm của mỗi cá nhân.

Tiếp tục đẩy mạnh Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- 100% đảng viên, giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; giữ gìn lối sống trong sạch lành mạnh.

* Về chuyên môn nghiệp vụ:

Thực hiện tốt các mục tiêu đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học.

- 100% đảng viên xếp loại chuyên môn khá, giỏi.

- Giáo viên dạy giỏi các cấp: cơ sở 20, thành phố 5, tỉnh 1.

* Chất lượng giáo dục:

Duy trì nề nếp và sỉ số học sinh, tăng cường công tác giáo dục đạo đức học sinh, đánh giá xếp loại học sinh một cách khách quan.

Phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện:

+ Hạnh kiểm: Loại tốt trên ......%, loại khá dưới .....%; trung bình: <.....%

+ Học lực: Giỏi: .....%, Khá: .....%, TB: .....%, Yếu: ....% ( trong đó tỷ lệ lưu ban dưới .%;... bỏ học dưới ....%)

+Tỉ lệ tuyển vào lớp 6: 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học +Tốt nghiệp trung học cơ sở: 100%; tuyển vào lớp 10: 75% đến 80%.

+ Học sinh giỏi cấp Thành phố: ..... em, học sinh giỏi cấp Tỉnh: ..... em.

+ Tốt nghiệp THCS: 100%.

* Về các hoạt động đoàn thể

- Củng cố và duy trì có nề nếp các hoạt động đoàn thể. Nâng cao vai trò nhiệm vụ các hoạt động đoàn thể trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chi bộ và nhà trường.

- Phấn đấu xây dựng các đoàn thể vững mạnh xuất sắc.

* Về công tác xây dựng Đảng:

-Tiếp tục nâng cao sức chiến đấu của chi bộ Đảng trong mọi lĩnh vực hoạt động.

- ......../......(..........%) đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- ......../......(..........%) đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Không có đảng viên vi phạm điều lệ Đảng, qui định những điều đảng viên không được làm.

- Giới thiệu và bồi dưỡng đối tượng đảng 1-2 quần chúng / nhiệm kỳ.

- Chi bộ giữ danh hiệu trong sạch vững mạnh.

1.2.2 Các giải pháp thực hiện:

*Chuyên môn nghiệp vụ:

- Lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể của nhà trường để mỗi cán bộ giáo viên công nhân viên trong nhà trường thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình, phát quy năng lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch cho từng CBGV làm cơ sở đánh giá hiệu quả công tác.

- Tăng cường lãnh đạo hoạt động tổ chuyên môn, đổi mới nội dung sinh hoạt tổ với mục tiêu nâng cao nâng cao năng lực giảng dạy của mỗi giáo viên.

- Nâng cao chất lượng hoạt động Ban đại diện CMHS, làm tốt công tác xã hội hóa tạo nguồn lực phát triển giáo dục tại địa phương.

* Công tác đoàn thể:

- Xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền và đoàn thể, phát huy hiệu quả hoạt động các tổ chức, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục để mỗi đoàn viên gắn bó với tổ chức đoàn thể.

- Các tổ chức đoàn thể cần chủ động phát động các phong trào thi đua tạo không khí sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ.

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa , văn nghệ, TDTT theo quy ước xây dựng cơ quan văn hóa.

* Công tác xây dựng Đảng:

- Thực hiện tốt điều lệ Đảng, chấp hành những quy định về những điều đảng viên không được làm; thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Tăng cường ý thức tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đại hội đảng viên chi bộ THCS Nhơn Thạnh nhiệm kỳ 2020-2022 kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ giáo viên, nhân viên phát huy tinh thần đoàn kết nêu cao trách nhiệm quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2010-2022 đề ra./.

BAN CHI ỦY

4. Mẫu nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Mẫu nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Nội dung cơ bản của mẫu nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 như sau:

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ............

CHI BỘ ..................................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số: ......................... ..........., ngày...tháng...năm....

NGHỊ QUYẾT

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI; Chỉ thị số ........................ của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch số .............................. của Đảng ủy Trường triển khai thực hiện Chỉ thị số ............... của Bộ Chính trị, Đại hội ……………………………………… nhiệm kỳ 2017-2020 được tiến hành ngày…. tháng …..năm ........ tại Trường ..................... Dự Đại hội có … đảng viên chính thức.

Đại hội đã thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng cấp trên, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, báo cáo kiểm điểm cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017; thảo luận, biểu quyết và thông qua những nội dung quan trọng Báo cáo chính trị của chi bộ trình Đại hội; bầu Cấp ủy, Bí thư và Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Đại hội ……………………………………….. nhiệm kỳ 2017-2020.

QUYẾT NGHỊ:

I. Nhất trí thông qua những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo cáo chính trị trình Đại hội và thống nhất với những nội dung chủ yếu sau:

1. Về đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 -2017

2. Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

3. Về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020

3.1. Mục tiêu cụ thể

a) Xây dựng Đảng:

b) Lãnh đạo xây dựng đơn vị và tổ chức đoàn thể:

3.2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

II. Thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017. Từ bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua, Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 cần tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế khuyết điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ tới.

III. Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của chi bộ, đơn vị đóng góp vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Trường ................... nhiệm kỳ 2017-2020.

IV. Đại hội đã bầu Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 gồm… đồng chí; bầu Bí thư, Phó bí thư chi bộ.

V. Giao cho Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội của Đảng các cấp; trên cơ sở Nghị quyết Đại hội và những nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng các chương trình, chuyên đề, kế hoạch công tác để chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ ………………………… nhiệm kỳ 2017-2020.

Với tinh thần dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị phát huy truyền thống của chi bộ đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020; xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, tập thể lao động xuất sắc, tổ chức đoàn thể vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch của Nhà trường trong giai đoạn mới./.

Đánh giá bài viết
31 107.209
Thủ tục hành chính Xem thêm