Mẫu nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

7 55.347

Mẫu nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Mẫu nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 là mẫu bản nghị quyết được lập ra để ghi chép lại nội dung đại hội chi bộ. Mẫu nghị quyết nêu rõ những báo cáo của nhiệm kỳ trước, phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới, nội dung quán triệt nghị quyết.... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu nghị quyết đại hội chi bộ tại đây.

Mẫu nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Mẫu nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Nội dung cơ bản của mẫu nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 như sau:

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ............

CHI BỘ ..................................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số: ......................... ..........., ngày...tháng...năm....

NGHỊ QUYẾT

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI; Chỉ thị số ........................ của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch số .............................. của Đảng ủy Trường triển khai thực hiện Chỉ thị số ............... của Bộ Chính trị, Đại hội ……………………………………… nhiệm kỳ 2017-2020 được tiến hành ngày…. tháng …..năm ........ tại Trường ..................... Dự Đại hội có … đảng viên chính thức.

Đại hội đã thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng cấp trên, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, báo cáo kiểm điểm cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017; thảo luận, biểu quyết và thông qua những nội dung quan trọng Báo cáo chính trị của chi bộ trình Đại hội; bầu Cấp ủy, Bí thư và Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Đại hội ……………………………………….. nhiệm kỳ 2017-2020.

QUYẾT NGHỊ:

I. Nhất trí thông qua những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo cáo chính trị trình Đại hội và thống nhất với những nội dung chủ yếu sau:

1. Về đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 -2017

2. Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

3. Về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020

3.1. Mục tiêu cụ thể

a) Xây dựng Đảng:

b) Lãnh đạo xây dựng đơn vị và tổ chức đoàn thể:

3.2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

II. Thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017. Từ bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua, Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 cần tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế khuyết điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ tới.

III. Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của chi bộ, đơn vị đóng góp vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Trường ................... nhiệm kỳ 2017-2020.

IV. Đại hội đã bầu Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 gồm… đồng chí; bầu Bí thư, Phó bí thư chi bộ.

V. Giao cho Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội của Đảng các cấp; trên cơ sở Nghị quyết Đại hội và những nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng các chương trình, chuyên đề, kế hoạch công tác để chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ ………………………… nhiệm kỳ 2017-2020.

Với tinh thần dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị phát huy truyền thống của chi bộ đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020; xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, tập thể lao động xuất sắc, tổ chức đoàn thể vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch của Nhà trường trong giai đoạn mới./.

Đánh giá bài viết
7 55.347
Thủ tục hành chính Xem thêm