Mẫu nghị quyết Đại hội Đoàn

1 4.056

Nghị quyết đại hội ban chấp hành đoàn

Nghị quyết đại hội đoàn được lập ra sau chương trình đại hội chi đoàn nhằm thông qua các văn kiện và kết quả của đại hội. Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu nghị quyết đại hội đoàn dưới đây để nắm bắt được cách viết nghị quyết đại hội chi đoàn sao cho đúng.

Nội dung cơ bản của Mẫu nghị quyết đại hội đoàn như sau:

ĐOÀN TNCS…….

BCH ĐOÀN………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….……, ngày ……. tháng ….năm 20…

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐOÀN BCH ĐOÀN

NHIỆM KỲ………

Đại hội Đoàn TNCS HCM………nhiệm kỳ…………. với …. đoàn viên đã diễn ra vào ngày … Đại hội đã diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ.

Đại hội đã nghe trình bày báo cáo đánh giá hoạt động nhiệm kỳ …, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành nhiệm kỳ …, nội dung phương hướng nhiệm kỳ…………. trên cơ sở ý kiến thảo luận của Đại hội và kết quả biểu quyết;

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua các văn kiện của Ban chấp hành Đoàn nhiệm kỳ…………..trình đại hội nhiệm kỳ ……………cùng những nội dung đã được biểu quyết bằng phiếu và công bố trước đại hội.

2. Giao cho Ban chấp hành Đoàn nhiệm kỳ……….căn cứ vào kết quả thảo luận, kết quả phiếu biểu quyết đã được công bố, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp ủy và Đoàn cấp trên để hoàn chỉnh nội dung văn kiện chính thức của đại hội và ban hành.

3. Ban chấp hành Đoàn nhiệm kỳ…………có trách nhiệm cụ thể hóa nghị quyết đại hội, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Thư ký

TM. Đoàn chủ tịch

Mẫu nghị quyết Đại hội Đoàn

Mẫu nghị quyết Đại hội Đoàn

Đánh giá bài viết
1 4.056
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm