Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập

Phiếu nhận xét sinh viên của đơn vị thực tập

Mẫu phiếu nhận xét của đơn vị thực tập được cập nhật mới nhất hiện nay được VnDoc sưu tầm và chọn lọc. Phiếu nhận xét về sinh viên thực tập này này được dùng khi bạn sinh viên muốn xin nhận xét, đánh giá tại nơi thực tập của mình, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu nhận xét sinh viên của đơn vị thực tập tại đây.

Mẫu đơn xin thực tập

Giấy xác nhận thực tập

Hợp đồng hướng dẫn sinh viên thực tập

Phiếu nhận xét sinh viên của đơn vị thực tập

Mời các bạn tham khảo bản text của Mẫu phiếu nhận xét sinh viên thực tập:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN
CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên:........................................................................................................................

Lớp:................... Khóa................... Khoa:........................ trực thuộc Trường................................

Trong thời gian từ ngày......... tháng.......năm............ đến ngày........ tháng....... năm.....................

Tại:.................................................................................................................................................

Địa chỉ:...........................................................................................................................................

Sau quá trình thực tập tại đơn vị của sinh viên, chúng tôi có một số nhận xét đánh giá như sau:

1. Về ý thức tổ chức kỷ luật:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2. Về tinh thần thái độ học tập:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

3. Về quan hệ, lối sống:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

4. Các nhận xét khác:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Đánh giá chung sau khi thực tập:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Cán bộ hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ và tên)
Ngày.......tháng...........năm.............
Xác nhận của đơn vị thực tập
(Ký và ghi rõ họ và tên)
Đánh giá bài viết
5 67.118
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm