Mẫu nhật ký khai thác thủy sản

1 6

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu nhật ký khai thác thủy sản để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về mẫu nhật ký khai thác thủy sản nhé.

1. Định nghĩa mẫu nhật ký khai thác thủy sản là gì?

Mẫu nhật ký khai thác thủy sản là mẫu bản nhật ký được lập ra để ghi chép về việc khai thác thủy sản. Mẫu nêu rõ nội dung khai thác, thông tin tàu cá...

2. Mẫu nhật ký khai thác thủy sản

Trang bìa

TỔNG CỤC THỦY SẢN
---------------

NHẬT KÝ KHAI THÁC THỦY SẢN

(NGHỀ CHÍNH: .........................)

1. Họ và tên chủ tàu: ................................ ; 2. Họ và tên thuyền trưởng: ......................

3. Số đăng ký tàu: .......................................... ; 4. Chiều dài lớn nhất của tàu: ................... m; 5. Tổng công suất máy chính: ............................................ CV

6. Số Giấy phép khai thác thủy sản: ........................................................................... Thời hạn đến: ............................

7. Nghề phụ 1: ..........................……........................ ; 8. Nghề phụ 2: ..........................

9. Kích thước chủ yếu của ngư cụ (ghi cụ thể theo nghề chính):

a. Nghề câu: Chiều dài toàn bộ vàng câu ...................................................... m; Số lưỡi câu: ....................................................................................................................... lưỡi

b. Nghề lưới vây, rê: Chiều dài toàn bộ lưới ..................................................... m; Chiều cao lưới .................................................................…............................... m

c. Nghề lưới chụp: Chu vi miệng lưới ............................................................... m; Chiều cao lưới ................................................................................................... m

d. Nghề lưới kéo: Chiều dài giềng phao ........................................................... m; Chiều dài toàn bộ lưới ....................................................................................... m

e. Nghề khác:

Chuyến biển số: .............................

(Ghi chuyến biển thứ my trong năm)

10. Cảng đi: .....................................; Thời gian đi: Ngày .............. tháng .............. năm ..................

11. Cảng về: ....................................; Thời gian cập: Ngày ........... tháng .............. năm ..................

12. Nộp Nhật ký: Ngày ........... tháng ............. năm ............. ; Vào Sổ số: .................................................

I. THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN

Mẻ thứ

Thời điểm thả (giờ, phút, ngày, tháng)

Vị trí thả

Thời điểm thu (giờ, phút, ngày, tháng)

Vị trí thu

Sản lượng các loài thủy sản chủ yếu* (kg)

Tổng sản lượng (kg)

Vĩ đ

Kinh độ

Vĩ độ

Kinh độ

Loài ......

Loài ......

Loài ......

Loài ......

Loài ......

Loài ......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

* Đối với nghề lưới kéo, ghi cụ thể tên loài thủy sản có thể xuất khẩu và các loài khác.

Ngày ... tháng ... năm ...
Thuyền trưởng
(ký, ghi rõ họ và tên)

II. THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CHUYỂN TẢI (nếu có)

TT

Ngày, tháng

Thông tin tàu thu mua/chuyển tải

Vị trí thu mua, chuyển tải

Đã bán/chuyển tải

Thuyền trưởng tàu thu mua/chuyển tải (ký, ghi rõ họ, tên)

Số đăng ký tàu

S Giấy phép khai thác

Vĩ độ

Kinh độ

Tên loài thủy sản

Khối lượng (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày ... tháng ... năm ...
Thuyền trưởng
(ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu nhật ký khai thác thủy sản

Mẫu nhật ký khai thác thủy sản

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm