Mẫu nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản

1 20

Mẫu nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản là gì? Mẫu nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản là gì?

Mẫu nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản là mẫu bản nhật ký được lập ra để ghi chép về việc thu mua, chuyển tải thủy sản. Mẫu nêu rõ nội dung thu mua, thông tin chuyển tải...

2. Mẫu nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản

Trang bìa

TỔNG CỤC THỦY SẢN
---------------

NHẬT KÝ THU MUA, CHUYỂN TẢI THỦY SẢN

(DÙNG CHO TÀU THU MUA/ CHUYỂN TẢI THỦY SẢN)

1. Họ và tên chủ tàu: ……………………………………………; 2. Họ và tên thuyền trưởng: ………………………………………………………………………………..

3. Số đăng ký tàu: ........................................... ; 4. Chiều dài lớn nhất của tàu: ................... m; 5. Tổng công suất máy chính: ..................................... CV

6. Số Giấy phép khai thác thủy sản: ...............................Thời hạn đến: ............................

Chuyến biển số: .............................

(Ghi chuyến biển thứ my trong năm)

10. Cảng đi: .....................................; Thời gian đi: Ngày .............. tháng .............. năm ..................

11. Cảng về: ....................................; Thời gian cập: Ngày ........... tháng .............. năm ....…..............

12. Nộp Nhật ký: Ngày ........... tháng ............. năm ............. ; Vào Sổ số: .............................…

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG THU MUA/CHUYỂN TẢI

TT

Ngày, tháng

Vị trí thu mua/chuyển tải

Thông tin tàu đánh bắt thủy sản

Khối lượng theo thành phần loài thủy sản (kg)

Khối lượng thủy sản (kg)

Thuyền trưởng tàu đánh bắt thủy sản (ký, ghi rõ họ, tên)

Vĩ độ

Kinh độ

Số đăng ký tàu

Nghề khai thác

Số Giấy phép khai thác

Loài ......

Loài ......

Loài ......

Loài ......

Loài ......

Loài ......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày ... tháng ... năm ...
Thuyền trưởng
(ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản

Mẫu nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 20
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm