Mẫu nợ của các khoản vay nước ngoài của cơ quan được ủy quyền cho vay

1 3

Mẫu nợ của các khoản vay nước ngoài của cơ quan được ủy quyền cho vay là gì? Mẫu nợ của các khoản vay nước ngoài gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu nợ của các khoản vay nước ngoài của cơ quan được ủy quyền cho vay là gì?

Mẫu nợ của các khoản vay nước ngoài của cơ quan được ủy quyền cho vay là mẫu nợ được lập ra để ghi chép về nợ của các khoản vay nước ngoài của cơ quan được ủy quyền cho vay. Mẫu nêu rõ thông tin các khoản vay nước ngoài... Mẫu được ban hành theo Thông tư 80/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu nợ của các khoản vay nước ngoài của cơ quan được ủy quyền cho vay

Cơ quan thực hiện: ... (Cơ quan được ủy quyền cho vay lại chịu rủi ro tín dụng)

NỢ CỦA CÁC KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI VỀ CHO VAY LẠI THEO CHỦ NỢ CHO VAY

Ký báo cáo: từ ngày ... đến ngày ...

A

Loại tiền

DƯ NỢ ĐẦU NĂM

RÚT VỐN TRONG NĂM TỪ NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI

 

 

Nguyên tệ

Quy USD

Quy VND

Nguyên tệ

Quy USD

Quy VND

 

B

1

2

3

4

5

6

TNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

Chính phủ nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

Nước …..

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

Các TCTD, NHTM

 

 

 

 

 

 

 

Ngân hàng ….

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức khác (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

Tên tổ chức…..

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

Dự án ...

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Cột 2,3: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm đầu kỳ báo cáo

- Cột 5,6: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch

- Cột 8,9,11,12,14,15,17,18,20,21: Áp dụng tỷ giá bán ra đồng tiền cho vay lại của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương công bố tại thời điểm trả nợ

- Cột 23,24: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm cuối kỳ báo cáo

 

……, Ngày ….. tháng …… năm ….

NGƯỜI LẬP BIỂU

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu nợ của các khoản vay nước ngoài của cơ quan được ủy quyền cho vay

Mẫu nợ của các khoản vay nước ngoài của cơ quan được ủy quyền cho vay

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm