Mẫu nợ của các khoản vay nước ngoài về cho vay lại theo đơn vị nhận vay lại

1 2

Mẫu nợ của các khoản vay nước ngoài về cho vay lại theo đơn vị nhận vay lại là gì? Mẫu nợ các khoản vay nước ngoài gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu nợ của các khoản vay nước ngoài về cho vay lại theo đơn vị nhận vay lại là gì?

Mẫu nợ của các khoản vay nước ngoài về cho vay lại theo đơn vị nhận vay lại là mẫu nợ được lập ra để ghi chép về việc nợ của các khoản vay nước ngoài về cho vay lại theo đơn vị nhận vay lại. Mẫu nêu rõ nội dung khoản vay... Mẫu được ban hành theo Thông tư 80/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu nợ của các khoản vay nước ngoài về cho vay lại theo đơn vị nhận vay lại

Cơ quan thực hiện: ... (Cơ quan được ủy quyền cho vay lại không chịu rủi ro)

NỢ CỦA CÁC KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI VỀ CHO VAY LẠI THEO ĐƠN VỊ NHẬN VAY LẠI

Kỳ báo cáo: từ ngày ... đến ngày ...

Đơn vị tính: Nguyên tệ

STT

TÊN ĐƠN VỊ

Loại tiền

Dư nợ đầu kỳ

Rút vốn trong kỳ

Trả nợ trong kỳ

Dư nợ cuối kỳ

NỢ QUÁ HẠN

Gốc

Lãi

Phí

Dự phòng rủi ro

Cộng

Gốc

Lãi+Phí

Cộng

A

 

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Người vay …

Dự án ….

Dự án ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Người vay …

Dự án ….

Dự án ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Người vay …

Dự án ….

Dự án ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Người vay …

Dự án ….

Dự án ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Người vay …

Dự án ….

Dự án ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……, Ngày ….. tháng …… năm….

NGƯỜI LẬP BIỂU

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu nợ của các khoản vay nước ngoài về cho vay lại theo đơn vị nhận vay lại

Mẫu nợ của các khoản vay nước ngoài về cho vay lại theo đơn vị nhận vay lại

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm