Mẫu nội quy đại hội chi bộ 2017-2020

1 6.153

Mẫu nội quy đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020

Mẫu nội quy đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020 là mẫu nội quy được lập ra để đặt ra những quy định chung yêu cầu mọi người thực hiện theo nội quy. Mẫu nội quy đặt ra những yêu cầu với ban kiểm phiếu, ban chủ tịch... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu nội quy đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 tại đây.

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG …………….

ĐẠI HỘI CHI BỘ ……………

NHIỆM KỲ ………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ….….., ngày…tháng…năm…

NỘI QUY ĐẠI HỘI CHI BỘ

Nhiệm kỳ …………..

----------------------

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị;

Căn cứ Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI);

Căn cứ Kế hoạch số …………….., ngày …………. của Đảng ủy Trường Đại học …………………… về việc Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020 và các văn bản hướng dẫn của Đảng cấp trên,

Để đảm bảo thực hiện đúng chương trình, nội dung của đại hội, Đại hội Chi bộ.............................................. nhiệm kỳ 2017-2020 thống nhất Nội quy Đại hội bao gồm: tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, đảng viên, cán bộ và các thành viên tham dự Đại hội như sau:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội là cơ quan điều hành công việc của Đại hội, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Đoàn Chủ tịch Đại hội có nhiệm vụ:

Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc đã được Đại hội biểu quyết thông qua; phân công thành viên điều hành các phiên họp của Đại hội; chuẩn bị nội dung để đại hội thảo luận, biểu quyết; lãnh đạo, điều hành các hoạt động của Đại hội. Điều hành việc bầu cử; hướng dẫn để Đại hội thảo luận, quán triệt tiêu chuẩn cấp ủy viên, số lượng, cơ cấu cấp ủy; tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên; đề cử danh sách nhân sự do cấp ủy triệu tập Đại hội chuẩn bị; hướng dẫn việc ứng cử, đề cử; lấy phiếu xin ý kiến của Đại hội đối với những người ứng cử, được đề cử; lập danh sách bầu cử, lấy phiếu biểu quyết của Đại hội thông qua số lượng và danh sách bầu cử; giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu, Trưởng ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết, chỉ đạo hoạt động của ban kiểm phiếu, phổ biến quy tắc, thủ tục bầu cử trong đại hội; giải đáp những ý kiến của đại biểu về nhân sự trong quá trình chuẩn bị bầu cử.

2. Đoàn Thư ký (Thư ký) Đại hội có nhiệm vụ:

Ghi biên bản tổng hợp ý kiến thảo luận, dự thảo các văn bản kết luận, nghị quyết của Đại hội. Quản lý và phát hành tài liệu, ấn phẩm của Đại hội theo sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch. Thu nhận, bảo quản và gửi đến Cấp ủy khóa mới đầy đủ hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm của Đại hội. Ghi biên bản tổng hợp ý kiến thảo luận, dự thảo các văn bản kết luận, nghị quyết của Đoàn Chủ tịch, của Đại hội liên quan đến bầu cử. Giúp Đoàn Chủ tịch tổng hợp kết quả ứng cử, đề cử phục vụ cho việc lập danh sách bầu cử trước khi Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

Hướng dẫn cách bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, phát phiếu trực tiếp cho đảng viên, kiểm số phiếu phát ra và thu về báo cáo Đại hội, kiểm phiếu bầu. Xem xét và kết luận về các phiếu không hợp lệ và những ý kiến khiếu nại về việc bầu cử trong Đại hội. Lập biên bản kiểm phiếu báo cáo với Đoàn Chủ tịch và công bố kết quả bầu cử; ký vào biên bản bầu cử, niêm phong phiếu bầu và chuyển cho Đoàn Chủ tịch Đại hội để bàn giao cho Cấp ủy khóa mới lưu trữ theo quy định.

4. Đảng viên dự Đại hội phải mang trang phục nghiêm túc, đúng quy định: Nam mặc comple hoặc áo trắng, thắt cavat; nữ mặc áo dài truyền thống; mang theo thẻ đảng viên để sử dụng khi biểu quyết, xin phát biểu trong đại hội.

5. Đảng viên cần phát huy dân chủ, trí tuệ, nâng cao trách nhiệm, phát biểu, đóng góp những ý kiến thiết thực, trọng tâm, góp phần tích cực cho Đại hội thành công. Khi cần phát biểu hoặc tranh luận trong Đại hội, đảng viên giơ cao thẻ đảng hoặc giơ tay (đối với đảng viên chưa có thẻ đảng), được Đoàn Chủ tịch đồng ý mới phát biểu. Phát biểu ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể, mang tính xây dựng, không chỉ trích.

6. Thực hiện nghiêm túc chế độ sử dụng và bảo mật tài liệu Đại hội theo quy định; không được sao, chụp, không đưa cho người ngoài Đại hội xem tài liệu khi chưa có chủ trương công bố công khai. Không được lưu hành trong Đại hội những ấn phẩm, tài liệu chưa được Đại hội cho phép. Những tài liệu, kiến nghị nơi khác gửi đến đại hội phải nộp đầy đủ cho Đoàn Chủ tịch thông qua Đoàn Thư ký (Thư ký). Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn.

7. Không mang chất nổ, chất gây cháy, rượu, bia vào hội trường Đại hội. Không hút thuốc lá, không làm việc riêng, không nói chuyện riêng trong Đại hội. Điện thoại di động phải để chế độ rung hoặc tắt chuông; khi thật cần thiết mới sử dụng, không được làm ảnh hưởng đến đại hội và những người xung quanh.

8. Thực hiện nghiêm túc thời gian quy định của Đại hội. Nghỉ giải lao tại hành lang hội trường, không đi xa, không làm ảnh hưởng đến công việc của các phòng, ban và công việc chung của Nhà trường.

9. Ngoài Ban Kiểm phiếu, không ai được đến nơi Ban Kiểm phiếu đang làm việc.

Nội quy này được thông qua Đại hội tại phiên trù bị. Yêu cầu tất cả đảng viên dự Đại hội thực hiện nghiêm túc các quy định trên đây. Nếu đảng viên vi phạm, tùy mức độ sẽ bị thi hành kỷ luật theo Điều lệ Đảng./.

Đánh giá bài viết
1 6.153
Thủ tục hành chính Xem thêm