Mẫu phiếu bầu xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân

1 5

Mẫu phiếu bầu xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân là gì? Mẫu phiếu bầu xét tặng danh hiệu gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu phiếu bầu xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân là gì?

Mẫu phiếu bầu xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc bầu xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân. Mẫu nêu rõ nội dung xét tặng, thông tin nghệ nhân được đề cử...

2. Mẫu phiếu bầu xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân

.................................1
HỘI ĐỒNG......................2
XÉT TẶNG DANH HIỆU
“NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN”,
“NGHỆ NHÂN ƯU TÚ"
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

..............., ngày... tháng... năm.........

PHIẾU BẦU
VỀ VIỆC XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN”
(Đồng ý, không đồng ý, đề nghị thành viên Hội đồng đánh dấu X vào ô thích hợp)

Stt

Họ và tên nghệ nhân được đề cử

Loại hình di sản văn hóa phi vật thể nắm giữ

Ý kiến của thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu

Đồng ý

Không đồng ý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành viên Hội đồng
(Ký, ghi rõ họ tên )

(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng.

(2) Tên Hội đồng.

Mẫu phiếu bầu xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân

Mẫu phiếu bầu xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm