Mẫu phiếu bầu xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú

1 4

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu phiếu bầu xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về mẫu phiếu bầu xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú nhé.

1. Định nghĩa mẫu phiếu bầu xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú là gì?

Mẫu phiếu bầu xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc bầu xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Mẫu nêu rõ nội dung bầu xét, thông tin nghệ nhân được xét tặng danh hiệu...

2. Mẫu phiếu bầu xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú

.............................1
HỘI ĐỒNG.....................2
XÉT TẶNG DANH HIỆU
“NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN”,
“NGHỆ NHÂN ƯU TÚ"
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

..............., ngày... tháng... năm.........

PHIẾU BẦU
VỀ VIỆC XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN ƯU TÚ”
(Đồng ý, không đồng ý, đề nghị thành viên Hội đồng đánh dấu X vào ô thích hợp).

Stt

Họ và tên nghệ nhân được đề cử

Loại hình di sản văn hóa phi vật thể nắm giữ

Ý kiến của thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu

Đồng ý

Không đồng ý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành viên Hội đồng
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Tên tổ chức ghi tại con dấu Hội đồng sử dụng.

(2) Tên Hội đồng.

Mẫu phiếu bầu xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú

Mẫu phiếu bầu xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm