Mẫu phiếu bầu xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”

1 3

Mẫu phiếu bầu xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” là gì? Mẫu phiếu bầu xét tặng danh hiệu gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu phiếu bầu xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” là gì?

Mẫu phiếu bầu xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” là mẫu phiếu được được lập ra để ghi chép về việc bầu xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Mẫu nêu rõ nội dung bầu xét, danh hiệu bầu xét...

2. Mẫu phiếu bầu xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
DANH HIỆU NSND, NSƯT
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Đơn vị: (cấp xét)
Bộ, Tỉnh:

(địa danh), ngày... tháng... năm...

PHIẾU BẦU
Xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”

(Đồng ý, không đồng ý, đề nghị thành viên Hội đồng đánh dấu X vào ô tương ứng)

STT

Họ và tên, chức danh, đơn vị công tác

Ý kiến của thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu NSND-NSƯT

Đồng ý

Không đồng ý

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

...

 

 

 

 

Thành viên Hội đồng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu phiếu bầu xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”

Mẫu phiếu bầu xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm