Mẫu phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên

Phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm

Mẫu phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là biểu mẫu biểu quyết của đảng viên trong cùng chi bộ đánh giá một đảng viên khác về mức độ hoàn thành công việc trong năm. Mời các bạn tham khảo.

Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm

Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị

Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên

Mẫu phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên

Mời các bạn tham khảo bản text của Phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên:

ĐẢNG BỘ............................

CHI BỘ..................................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

......................ngày ... tháng ... năm 201...

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Xếp loại chất lượng đảng viên năm 201...

Số TT Họ và tên
đảng viên
Đảng viên tự xếp loại Đảng viên trong chi bộ đánh giá
Hoàn thành nhiệm vụ
Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành
nhiệm vụ
Có hạn chế từng mặt Không hoàn thành nhiệm vụ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Ghi chú:

  • Cột (2): Ghi danh sách đảng viên được đánh giá chất lượng tại chi bộ (do cấp ủy ghi).
  • Cột (3): Ghi tự nhận phân loại của đảng viên (do cấp ủy ghi).
  • Cột (4), (5), (6), (7): Đảng viên trong chi bộ đánh giá bằng cách ghi dấu X vào cột tương ứng cho từng đảng viên.
  • Cách tính kết quả: Cột (4), (5), (6), (7): Khi biểu quyết có trên 1/2 đảng viên chính thức của chi bộ đồng ý thì đảng viên đó được xếp loại tương ứng theo nội dung từng cột.
Đánh giá bài viết
1 20.720
Thủ tục hành chính Xem thêm