Mẫu phiếu chấm điểm sáng kiến kinh nghiệm

1 3.458

Mẫu phiếu chấm điểm, xếp loại sáng kiến kinh nghiệm

Mẫu phiếu chấm điểm, xếp loại sáng kiến kinh nghiệm là mẫu phiếu được lập ra để chấm điểm và xếp loại sáng kiến kinh nghiệm. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin đề tài, tiêu chí đánh giá xếp loại... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu chấm điểm, xếp loại sáng kiến kinh nghiệm như sau:

PHIẾU CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Năm học: ......................

(Dành cho người tham gia đánh giá xếp loại SKKN)

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC.

Trường .................................

Đề tài: .......................................................................................................

Họ và tên tác giả: ......................................................................................

Đơn vị: ......................................................................................................

Điểm cụ thể: ..............................................................................................

 

Phần

 

Nhận xét của người đánh giá xếp loại đề tài

Điểm tối đa

Điểm đạt được

1. Tên đề tài

2. Đặt vấn đề

 

 

1

 

3. Cơ sở lý luận

 

1

 

4. Cơ sở thực tiển

 

 

2

 

5. Nội dung nghiên cứu

 

 

 

9

 

6. Kết quả nghiên cứu

 

3

 

7. Kết luận

 

1

 

8. Đề nghị

9. Phụ lục

 

1

 

10. Tài liệu tham khảo

11. Mục lục

12. Phiếu đánh giá xếp loại

 

 

1

 

Thể thức văn bản, chính tả

 

1

 

Tổng cộng

 

20đ

 

Căn cứ số điểm đạt được, đề tài trên được xếp loại:

Người đánh giá xếp loại đề tài:

1.………………….

2- ………………….

Mẫu phiếu chấm điểm, xếp loại sáng kiến kinh nghiệm

Mẫu phiếu chấm điểm, xếp loại sáng kiến kinh nghiệm

Đánh giá bài viết
1 3.458
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm