Mẫu phiếu chấm điểm xét, vinh danh doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu

1 11

Mẫu phiếu chấm điểm xét, vinh danh doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu là gì? Mẫu phiếu gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu phiếu chấm điểm xét, vinh danh doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu là gì?

Mẫu phiếu chấm điểm xét, vinh danh doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc chấm điểm xét, vinh danh doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu. Mẫu nêu rõ nội dung chấm điểm... Mẫu được ban hành theo Quyết định 3263/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Mẫu phiếu chấm điểm xét, vinh danh doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu

HỘI ĐỒNG XÉT CHỌN DOANH
NGHIỆP KH&CN TIÊU BIỂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

….., ngày ….. tháng…. năm…….

PHIẾU CHẤM ĐIỂM
Xét, vinh danh doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu

năm 20....

- Họ và tên chuyên gia:................................................................................................

- Đơn vị công tác:........................................................................................................

...................................................................................................................................

I. Thông tin về doanh nghiệp:

1. Tên doanh nghiệp:...................................................................................

2. Địa chỉ: ..............................................................................

3. Ngành nghề kinh doanh: .............................................................................................

4. Giấy chứng nhận DN KH&CN số:…………; Ngày cấp:…………; Nơi cấp:...........................

lI. Đánh giá, chấm điểm:

Tiêu chí đánh giá

Điểm tối đa

Năm 20...

Năm 20…

Điểm TB

1. Tỷ lệ doanh thu từ sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ trên tổng doanh thu (%)

250

 

 

 

- Tỷ lệ doanh thu đạt từ 30%

150

 

 

 

- Tỷ lệ doanh thu đạt từ 50%

200

 

 

 

- Tỷ lệ doanh thu đạt từ 70%

250

 

 

 

2. Tỷ lệ kinh phí dành cho R&D/ Tổng doanh thu (%)

150

 

 

 

- Tỷ lệ dưới 2%

70

 

 

 

- Tỷ lệ từ 2% đến dưới 5%

100

 

 

 

- Tỷ lệ từ 5% trở lên

150

 

 

 

3. Tỷ lệ kinh phí xây dựng và quảng bá thương hiệu / Tổng doanh thu (%)

100

 

 

 

- Tỷ lệ từ 5% đến dưới 10%

70

 

 

 

- Tỷ lệ từ 10% trở lên

100

 

 

 

4. Thu nhập bình quân của người lao động

100

 

 

 

- Từ 5 triệu đồng/tháng đến dưới 10 triệu đồng/tháng

70

 

 

 

- Từ 10 triệu đồng/tháng trở lên

100

 

 

 

Tiêu chí đánh giá

Điểm tối đa

Điểm đánh giá

 

 

5. Tuyển dụng và đào tạo phát triển nhân lực

100

 

 

 

6. Doanh nghiệp có thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ hoặc phòng nghiên cứu và phát triển

100

 

 

 

7. Phối hp với các tchức, nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu, Trường đại học nghiên cu đổi mới sáng tạo công nghệ, sản phẩm

50

 

 

 

8. Đạt các giải thưởng theo quy định

100

 

 

 

- Đạt giải thưởng cấp Bộ, ngành, địa phương

70

 

 

 

- Đạt giải thưởng cấp quốc gia

100

 

 

 

9. Dự kiến mô hình kinh doanh phát triển sản phẩm mới hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

50

 

 

 

Tổng điểm: ……../1000 điểm

Nhận xét khác:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ngày..... tháng..... năm 20...
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu phiếu chấm điểm xét, vinh danh doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu

Mẫu phiếu chấm điểm xét, vinh danh doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 11
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm