Mẫu số 02 - TT: Phiếu chi mới nhất 2020

49 414.052

Mẫu phiếu chi là một trong những mẫu phiếu được sử dụng thường xuyên nhất trong công việc thường ngày của nhân viên kế toán. Mặc dù nó rất quen thuộc đối với những kế toán đã làm lâu năm nhưng đối với các bạn kế toán mới đi làm hay đang học trên trường có thể tham khảo mẫu phiếu chi được giới thiệu dưới đây theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 133/2016/TT-BTCThông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu phiếu chi tại đây.

1. Mẫu phiếu chi số 02 - TT là gì?

Phiếu chi được lập để nhằm xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán. Nói cách khác Phiếu chi là chứng từ kế toán tiền mặt được kế toán lập khi doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ chi bằng tiền mặt.

Mẫu phiếu chi được giới thiệu dưới đây gồm các mẫu được ban hành theo các thông tư mới nhất:

 • Mẫu phiếu chi mẫu số 02-TT theo thông tư 132/2018/TT-BTC
 • Mẫu phiếu chi mẫu số 02-TT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC,
 • Mẫu phiếu chi mẫu số 02-TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC,
 • Mẫu phiếu chi mẫu số 01-TT theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC;

2. Phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư 132/2018/TT-BTC

Đơn vị:...................

Địa chỉ:..................

Mẫu số 02 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU CHI

Ngày....tháng....năm.....

Quyển số: ....................

Số: ...............................

Họ và tên người nhận tiền:.............................................................................….......................

Địa chỉ:.....................................................................................................................................

Lý do chi:.................................................................................................................................

Số tiền:........................................(Viết bằng chữ):...................................................................

..................................................................................................................................................

Kèm theo .............................................................. Chứng từ gốc:

 

 

Ngày ......tháng ......năm ....

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Người nhận tiền

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) :............................................................................

3. Mẫu phiếu chi theo quyết định 48

CÔNG TY ............………………..

Đ/C:………………………...…………..

Điện thoại:……………………………

Mẫu số: 01 - TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

                            PHIẾU CHI

                 Ngày ….tháng …. năm 20….

Quyển số:

Số : 80199

Nợ: …………………

Có: ………………….

- Họ và tên người nộp tiền:…………………………………………………………

- Địa chỉ :…………………………………………………………………………...

- Lý do chi:………………………………………………………………………….

- Số tiền:…………………………………………………………………………….

- Bằng chữ :…………………………………………………………………………

- Kèm theo : Chứng từ gốc:

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Người nhận tiền

(Ký, họ tên)

- Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ):

….…………………………………………………………………………………

- Tỉ giá ngoại tệ (Vàng, bạc, đá quý):

….…………………………………………………………………………………

- Số tiền quy đổi:

….…………………………………………………………………………………

4. Mẫu phiếu chi số 02 - TT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC:

Mẫu phiếu chi
Mẫu số 02 - TT: Phiếu chi theo Thông tư 200

Nội dung cụ thể của Mẫu phiếu chi theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC được trình bày cụ thể và chi tiết dưới đây:

Mẫu 1: Phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ............................

Địa chỉ: ...........................

Mẫu số 02 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
                  PHIẾU CHI

Ngày....tháng....năm.....

Quyển số: ....................

Số: ...............................

Nợ: ..............................

Có: ..............................

Họ và tên người nhận tiền: ........................................................................................

Địa chỉ: ....................................................................................................................

Lý do chi: ................................................................................................................

Số tiền:...................................... (Viết bằng chữ): .....................................................

Kèm theo: ............................................................... Chứng từ gốc: ..........................

      Ngày....tháng....năm....
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người nhận tiền
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):.............................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ:.......................................................................................................

+ Số tiền quy đổi:......................................................................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

5. Mẫu 02-TT: Phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị: ...............................

Địa chỉ: ..............................

Mẫu số 02 - TT
(Ban hành theo Thông tư số:200/2014/TT-BTC
ngày24/12/2014 của BTC)

                              PHIẾU CHI                                Ngày ...... tháng ...... năm .......

Quyển số:..................

Số:............................

Nợ:...........................

Có:............................

Họ và tên người nộp tiền:...............................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................................

Lý do nộp:.....................................................................................................................

Số tiền:...................................................................(Viết bằng chữ):...............................

Kèm theo:.................................................................................................Chứng từ gốc.

Ngày ......tháng ......năm .....
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người nhận tiền
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ..................................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ................................................................................

+ Số tiền quy đổi: ............................................................................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

6. Cách viết phiếu chi

 • Khi lập phiếu chi phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu.
 • Dòng "Họ tên người nhận tiền": Ghi rõ họ tên người nhận tiền.
 • Dòng "Địa chỉ": Ghi rõ địa chỉ người nhận tiền, bộ phận nhận tiền.
 • Dòng “Lý do nộp”: Ghi rõ nội dung chi tiền: Chi tiền mua hàng hóa, sản phẩm; chi tiền nộp thuế…
 • Dòng “Số tiền”: Ghi đúng số tiền chi.
 • Dòng “Bằng chữ”: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền chi.
 • Dòng “Kèm theo”: Ghi số chứng từ gốc kèm theo ( ghi rõ kèm theo hoá đơn số để dễ dàng quản lý và theo dõi).

Phiếu chi do kế toán lập thành 3 liên, chỉ sau khi đã có chữ ký theo từng liên của người lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc, thủ quỹ mới được xuất quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền, người nhận tiền ghi số tiền thực nhận (bằng chữ) vào phiếu chi trước khi ký và ghi rõ họ tên.

Liên 1 lưu ở nơi lập phiếu, liên 2 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với các chứng từ gốc để vào sổ kế toán, liên 3 giao cho người nhận tiền.

Chú ý:

 • Nếu là chi ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá, đơn giá tại thời điểm xuất quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng tiền ghi sổ.
 • Liên phiếu chi gửi ra ngoài doanh nghiệp phải đóng dấu.
 • Khi lập phiếu chi theo mẫu này phải lập thành 02 bản, 01 bản doanh nghiệp giữ, 01 bản người được chi giữ.
 • Có thể sử dụng các mẫu phiếu chi 02 liên, 03 liên có bán sẵn tại các cửa hàng văn phòng phẩm.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Tham khảo thêm một số tài liệu liên quan: 

Đánh giá bài viết
49 414.052
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm