Mẫu số 02 - TT: Phiếu chi mới nhất 2020

Mẫu phiếu chi là một trong những mẫu phiếu được sử dụng thường xuyên nhất trong công việc thường ngày của nhân viên kế toán. Mặc dù nó rất quen thuộc đối với những kế toán đã làm lâu năm nhưng đối với các bạn kế toán mới đi làm hay đang học trên trường có thể tham khảo mẫu phiếu chi được giới thiệu dưới đây theo Thông tư 79/2019/TT-BTC, Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 133/2016/TT-BTCThông tư 132/2018/TT-BTC, Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu phiếu chi tại đây.

1. Mẫu phiếu chi số 02 - TT là gì?

Phiếu chi được lập để nhằm xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán. Nói cách khác Phiếu chi là chứng từ kế toán tiền mặt được kế toán lập khi doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ chi bằng tiền mặt.

Mẫu phiếu chi được giới thiệu dưới đây gồm các mẫu được ban hành theo các thông tư mới nhất:

  • Mẫu phiếu chi mẫu số C41-BB theo Thông tư 79/2019/TT-BTC
  • Mẫu phiếu chi mẫu số C41-BB theo Thông tư 107/2017/TT-BTC
  • Mẫu phiếu chi mẫu số 02-TT theo thông tư 132/2018/TT-BTC
  • Mẫu phiếu chi mẫu số 02-TT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC,
  • Mẫu phiếu chi mẫu số 02-TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC,
  • Mẫu phiếu chi mẫu số 01-TT theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC;

2. Phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư 79/2019/TT-BTC

ĐƠN VỊ: ……………………

Mã QHNS:…………………….

Mẫu số: C41-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính)

PHIẾU CHI

Ngày ….tháng……năm
Số: …………

Quyển số:……..

Nợ:…………..

Có:…………...

Họ tên người nộp tiền: ………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Nội dung: ………………………………………………………………………………

Số tiền: ……………………………………………………………………….(loại tiền)

(Viết bằng chữ): ……………………………………………………………………….

Kèm theo: ………………………………………………………………………………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: - Bằng số: ……………………………………………………….

- Bằng chữ: …………………………………..

3. Phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mu số: C41-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

PHIẾU CHI

Ngày…..tháng ……năm………

Số: ……………..

Quyển số: ……..

Nợ: …………….

Có: …………….

Họ và tên người nhận tiền:..............................................

Địa chỉ:.........................................

Nội dung:.........................................

Số tiền: .......................(loại tiền).............................

(viết bằng chữ):..................................

Kèm theo:.....................

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: ......................- Bằng số:........................

- Bằng chữ:...........................................


THỦ QUỸ
(Ký, họ tên)

Ngày …..tháng……năm …..
NGƯỜI NHẬN TIỀN
(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ:

+ Số tiền quy đổi:

4. Phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư 132/2018/TT-BTC

Đơn vị:...................

Địa chỉ:..................

Mẫu số 02 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

PHIẾU CHI

Ngày....tháng....năm.....

Quyển số: ....................

Số: ...............................

Họ và tên người nhận tiền:.............................................................................….......................

Địa chỉ:.....................................................................................................................................

Lý do chi:.................................................................................................................................

Số tiền:........................................(Viết bằng chữ):...................................................................

..................................................................................................................................................

Kèm theo .............................................................. Chứng từ gốc:

Ngày ......tháng ......năm ....

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Người nhận tiền

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) :............................................................................

5. Mẫu phiếu chi theo quyết định 48

CÔNG TY ............………………..

Đ/C:………………………...…………..

Điện thoại:……………………………

Mẫu số: 01 - TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU CHI

Ngày ….tháng …. năm 20….

Quyển số:

Số : 80199

Nợ: …………………

Có: ………………….

- Họ và tên người nộp tiền:…………………………………………………………

- Địa chỉ :…………………………………………………………………………...

- Lý do chi:………………………………………………………………………….

- Số tiền:…………………………………………………………………………….

- Bằng chữ :…………………………………………………………………………

- Kèm theo : Chứng từ gốc:

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Người nhận tiền

(Ký, họ tên)

- Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ):

….…………………………………………………………………………………

- Tỉ giá ngoại tệ (Vàng, bạc, đá quý):

….…………………………………………………………………………………

- Số tiền quy đổi:

….…………………………………………………………………………………

6. Mẫu phiếu chi số 02 - TT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC:

Mẫu phiếu chi
Mẫu số 02 - TT: Phiếu chi theo Thông tư 200

Nội dung cụ thể của Mẫu phiếu chi theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC được trình bày cụ thể và chi tiết dưới đây:

Mẫu 1: Phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ............................

Địa chỉ: ...........................

Mẫu số 02 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
PHIẾU CHI

Ngày....tháng....năm.....

Quyển số: ....................

Số: ...............................

Nợ: ..............................

Có: ..............................

Họ và tên người nhận tiền: ........................................................................................

Địa chỉ: ....................................................................................................................

Lý do chi: ................................................................................................................

Số tiền:...................................... (Viết bằng chữ): .....................................................

Kèm theo: ............................................................... Chứng từ gốc: ..........................

Ngày....tháng....năm....
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người nhận tiền
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):.............................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ:.......................................................................................................

+ Số tiền quy đổi:......................................................................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

7. Mẫu 02-TT: Phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị: ...............................

Địa chỉ: ..............................

Mẫu số 02 - TT
(Ban hành theo Thông tư số:200/2014/TT-BTC
ngày24/12/2014 của BTC)

PHIẾU CHI Ngày ...... tháng ...... năm .......

Quyển số:..................

Số:............................

Nợ:...........................

Có:............................

Họ và tên người nộp tiền:...............................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................................

Lý do nộp:.....................................................................................................................

Số tiền:...................................................................(Viết bằng chữ):...............................

Kèm theo:.................................................................................................Chứng từ gốc.

Ngày ......tháng ......năm .....
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người nhận tiền
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ..................................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ................................................................................

+ Số tiền quy đổi: ............................................................................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

8. Cách viết phiếu chi

- Ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị góc trên bên trái của Phiếu chi;

- Khi lập phiếu chi phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu;

- Phiếu chi cần được đóng thành quyển, mỗi quyển phải ghi số quyển và số của từng Phiếu chi;

- Dòng "Họ tên người nhận tiền": Ghi rõ họ tên người nhận tiền;

- Dòng "Địa chỉ": Ghi rõ địa chỉ người nhận tiền, đơn vị công tác của người nhận tiền;

- Dòng “Lý do nộp”: Ghi rõ nội dung chi tiền: chi trả lương tháng 02; chi mua máy tính để bàn…

- Dòng “Số tiền” phải ghi cả bằng số và bằng chữ để tránh sửa chữa;

- Dòng “Kèm theo”: Ghi số chứng từ gốc kèm theo. Nên ghi chi tiết tên từng loại chứng từ kèm theo.

Phiếu chi được lập thành 03 liên, trình kế toán trưởng, giám đốc ký, sau đó thủ quỹ xuất quỹ.

Sau khi nhận đủ số tiền, người nhận tiền ghi rõ số tiền đã nhận, sau đó ký và ghi rõ họ tên vào phiếu.

Liên 01 lưu ở nơi lập phiếu, liên 02 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán để vào sổ kế toán, liên 03 giao cho người nhận tiền.

(Nếu sử dụng mẫu Phiếu chi 02 liên, 01 liên giao cho người nhận tiền, 01 liên doanh nghiệp giữ).

Chú ý:

  • Nếu là chi ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá, đơn giá tại thời điểm xuất quỹ;
  • Doanh nghiệp đóng dấu liên phiếu chi giao cho người nhận tiền;
  • Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng có thể dùng mẫu Phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư 200.
  • Các mẫu Phiếu chi này hiện có bán quyển in sẵn, có thể sử dụng được.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
49 435.895
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm