Mẫu phiếu chuyển hồ sơ cán bộ, công chức

1 1.987

Mẫu 03b-BNV/2007 phiếu chuyển hồ sơ cán bộ, công chức

Mẫu 03b-BNV/2007 phiếu chuyển hồ sơ cán bộ, công chức là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc chuyển hồ sơ cán bộ, công chức. Mẫu nêu rõ nội dung chuyển hồ sơ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu 03b-BNV/2007 phiếu chuyển hồ sơ cán bộ, công chức như sau:

PHIẾU CHUYỂN HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Mã số hồ sơ CBCC:…………………

Họ và tên khai sinh trên hồ sơ: ...........................................................................

Tên gọi khác:…………………………………………………………., Năm sinh: .....

Chức vụ, đơn vị công tác cũ: ...............................................................................

Đơn vị công tác mới .............................................................................................

Hồ sơ được chuyển đi bao gồm các thành phần sau:

STT

Tên/nội dung tài liệu

Số tờ/số bản

Ghi chú

       
       
       
       
       
       
       

(Nếu số lượng tài liệu nhiều hơn số dòng trên đây, thì lập bảng kê kèm theo mẫu này)

Người nhận
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người giao
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý hồ sơ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu 03b-BNV/2007 phiếu chuyển hồ sơ cán bộ, công chức

Mẫu 03b-BNV/2007 phiếu chuyển hồ sơ cán bộ, công chức

Đánh giá bài viết
1 1.987
Thủ tục hành chính Xem thêm