Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2017

1 6.540

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2017

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2017 là mẫu phiếu được cá nhân khai báo thông tin để đăng ký tham gia dự tuyển công chức ngành thuế. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin cá nhân người dự tuyển, thông tin đào tạo của người ứng tuyển về ngành thuế, người dự tuyển có thuộc diện đối tượng ưu tiên hay không. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2017 tại đây.

Bản cam kết đăng ký dự tuyển công chức thuế 2017

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài - Mẫu số 07 - LĐTL

Mẫu số 06/GTGT: Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

Các lưu ý trước khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm 2016

Tổng hợp tài liệu ôn thi công chức thuế

Ngoài ra, các bạn cũng có thể tải về mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2016 tại đây.

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2017

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2017

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức thuế năm 2017 như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------
MÃ HỒ SƠ:
(1)
(Do cơ quan tuyển dụng ghi)

................., ngày.....tháng.....năm 20........

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC THUẾ NĂM 2017

(Ảnh 4x6) Ngạch đăng ký dự tuyển:(2).............................................

Phương thức tuyển dụng: (3)...........................................

Đơn vị dự tuyển: (4)........................................................

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN (5)

1. Họ và tên:....................................... Ngày, tháng, năm sinh:....................... Nam ..... Nữ ....

2. Dân tộc:.................................. Tôn giáo:......................................................................................

3. Số CMTND:.............................. Ngày cấp: ........................ Nơi cấp:.............................................

hoặc số Hộ chiếu (nếu có): .......................... Ngày cấp: ............................ Nơi cấp: .........................

4. Điện thoại liên hệ để báo tin:.............................................. Email:.................................................

5. Quê quán: .......................................................................................................................................
6. Hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................................
7. Chỗ ở hiện nay (địa chỉ để báo tin): ...................................................................................................
8. Tình trạng sức khoẻ:..........................., Chiều cao:......................., Cân nặng:.............................kg
9. Khi cần liên hệ với ai: Họ và tên:................................. Số điện thoại:.................................................
Địa chỉ:................................................................................................................................................
Chữ ký của người đăng ký dự tuyển

II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO (6)

Ngày tháng năm cấp bằng/Chứng chỉ Tên trường Trình độ, cấp độ đào tạo Số hiệu văn bằng/ chứng chỉ Ngành đào tạo Chuyên ngành đào tạo Hình thức
đào tạo
Xếp loại bằng
/Chứng chỉ
Đối tượng miễn tin học Đối tượng miễn ngoại ngữ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
                   

III. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (7)

Đối tượng ưu tiên Ngày cấp Giấy chứng nhận ưu tiên
   

Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu có bất kể thông tin nào sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                        NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
1 6.540
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm