Mẫu phiếu đăng ký kiểm tra thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm

1 13

Mẫu phiếu đăng ký kiểm tra thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm là gì? Mẫu phiếu đăng ký kiểm tra gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu phiếu đăng ký kiểm tra thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm là gì?

Mẫu phiếu đăng ký kiểm tra thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm là mẫu phiếu được lập ra để đăng ký về việc kiểm tra thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký, thông tin mỹ phẩm...

2. Mẫu phiếu đăng ký kiểm tra thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm

TÊN ĐƠN VỊ
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

 

... , ngày ... tháng ... năm ...

PHIẾU ĐĂNG KÝ KIỂM TRA THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT MỸ PHẨM

Kính gửi: Cục Quản lý dược - Bộ Y tế
…..

1- Tên cơ sở:

2- Địa chỉ:

3 - Điện thoại: ………………… Fax: …………………….. E-Mail:

Thực hiện Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm, sau khi tiến hành tự thanh tra và đánh giá đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm”, Cơ sở chúng tôi xin đăng ký với Cục Quản lý Dược được kiểm tra CGMP-ASEAN.

Xin gửi kèm bản đăng ký này các tài liệu liên quan sau đây:

1. Sơ đồ tổ chức, nhân sự của cơ sở.

2. Sơ đồ vị trí và thiết kế của nhà máy, bao gồm sơ đồ mặt bằng tổng thể; sơ đồ đường đi của công nhân; sơ đồ đường đi của nguyên liệu, bao bì, bán thành phẩm, thành phẩm; sơ đồ hệ thống cung cấp nước phục vụ sản xuất; sơ đồ xử lý chất thải.

3. Danh mục thiết bị hiện có của cơ sở.

4. Biên bản tự thanh tra “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm”.

 

GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ họ và tên người ký)

Mẫu phiếu đăng ký kiểm tra thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm

Mẫu phiếu đăng ký kiểm tra thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 13
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm