Mẫu phiếu đăng ký tham dự đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

1 226

Mẫu phiếu đăng ký tham dự đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

Mẫu phiếu đăng ký tham dự đánh giá kỹ năng nghề quốc gia là mẫu phiếu được cá nhân gửi tới cơ quan có thẩm quyền về việc đăng ký tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia tương ứng với nghề của người đăng ký. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 19/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu phiếu tại đây.

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận, chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Mẫu phiếu đăng ký tham dự đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

Mẫu phiếu đăng ký tham dự đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu đăng ký tham dự đánh giá kỹ năng nghề quốc gia như sau:

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Ảnh
(04x06 cm)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

Nghề ..............................................(1)..............................................................

Bậc trình độ kỹ năng nghề .....................................(2)................................................

Họ và tên: ................................................................................................................

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: ............................ Ngày cấp: ............ Nơi cấp: .................

Địa chỉ liên hệ: .........................................................................................................

Điện thoại: ...............................................................................................................

E.mail: ....................................................................................................................

Xin gửi kèm theo phiếu đăng ký này các giấy tờ chứng minh đáp ứng được một trong những điều kiện để tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia tương ứng với nghề và bậc trình độ kỹ năng nghề đăng ký như sau:(3)

1. Bản chụp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 và hợp đồng lao động hoặc giấy xác nhận quá trình
làm việc kể từ khi có chứng chỉ đó
  □  
2. Bản chụp chứng chỉ sơ cấp/chứng chỉ nghề và hợp đồng lao động hoặc giấy xác nhận quá trình
làm việc kể từ khi có chứng chỉ đó
  □ 
3. Bản chụp bằng tốt nghiệp trung cấp nghề/bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc
giấy xác nhận học xong chương trình trung cấp nghề/học xong chương trình trung cấp chuyên nghiệp
  □
4. Bản chụp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 và hợp đồng lao động hoặc giấy xác nhận quá trình
làm việc kể từ khi có chứng chỉ đó
  □
5. Bản chụp bằng nghề/bằng công nhân kỹ thuật và hợp đồng lao động hoặc giấy xác nhận quá trình
làm việc kể từ khi có bằng đó
  □
6. Bản chụp bằng tốt nghiệp trung cấp nghề/bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp và hợp đồng
lao động hoặc giấy xác nhận quá trình làm việc kể từ khi có chứng chỉ đó
  □
7. Bản chụp bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề/bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc giấy xác nhận học xong
chương trình cao đẳng nghề/học xong chương trình cao đẳng
  □
8. Bản chụp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 và hợp đồng lao động hoặc giấy xác nhận quá trình
làm việc kể từ khi có chứng chỉ đó
  □
9. Bản chụp bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề/bằng tốt nghiệp cao đẳng và hợp đồng lao động hoặc
giấy xác nhận quá trình làm việc kể từ khi có bằng đó
  □
10. Bản chụp bằng tốt nghiệp đại học hoặc giấy xác nhận học xong chương trình đại học   □
11. Bản chụp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 4 và hợp đồng lao động hoặc giấy xác nhận quá trình
làm việc kể từ khi có chứng chỉ đó
  □
12. Bản chụp bằng tốt nghiệp đại học và hợp đồng lao động hoặc giấy xác nhận quá trình làm việc
kể từ khi có bằng tốt nghiệp đó 
  □
13. Bản chụp hợp đồng lao động hoặc giấy xác nhận quá trình làm việc

  □

14. Bản chụp giấy tờ ghi nhận/chứng nhận thành tích, huy chương tại hội thi tay nghề ASEAN   □
               

.....(1)....., ngày ... tháng ... năm 20 ....

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

(1) Ghi tên nghề đăng ký tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;

(2) Ghi bậc trình độ kỹ năng nghề đăng ký tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;

(3) Đánh dấu X vào ô đáp ứng được điều kiện đó với trường hợp đăng ký tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở bậc trình độ kỹ năng nghề từ bậc 2 trở lên;

(4) Địa danh tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Đánh giá bài viết
1 226
Thủ tục hành chính Xem thêm