Mẫu phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Mẫu phiếu tự đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Mẫu phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là mẫu phiếu được giáo viên lập ra để tự đánh giá về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin của giáo viên, nội dung đánh giá nghề nghiệp... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học tại đây.

Mẫu phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Mẫu phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học như sau:

PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ

Phòng GD-ĐT .................................................................................................

Trường .............................................. Năm học: ............................................

Họ và tên giáo viên: ........................................................................................

Môn học được phân công giảng dạy: .............................................................

1. Đánh giá, xếp loại

(Các từ viết tắt trong bảng: a, b, c, d là các tiêu chí tương ứng với các yêu cầu của từng lĩnh vực)

Các Lĩnh vực, yêu cầu

Điểm đạt được của tiêu chí

Tên minh chứng

(nếu có)

a

b

c

d

Tổng điểm

I. Lĩnh vực Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

1. Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước

3. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỉ luật lao động

4. Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và cộng đồng.

5. Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân và học sinh.

II. Lĩnh vực Kiến thức

1. Kiến thức cơ bản

2. Kiến thức về tâm lí học sư phạm và tâm lí học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học

3. Kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh

4. Kiến thức phổ thông về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc.

5. Kiến thức địa phương về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh, huyện, xã nơi giáo viên công tác

III. Lĩnh vực Kĩ năng sư phạm

1. Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới.

2. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của học sinh.

3. Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

4. Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lí chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hoá và mang tính giáo dục.

5. Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy.

Lĩnh vực

Điểm

Xếp loại

Ghi chú

I. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

II. Kiến thức

III. Kĩ năng sư phạm

Xếp loại chung

2. Những điểm mạnh:

- ............................................................................................................................

- ............................................................................................................................

3. Những điểm yếu:

- ............................................................................................................................

- ............................................................................................................................

4. Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:

...............................................................................................................................

........., ngày...tháng...năm...
(Chữ ký của giáo viên)
Đánh giá bài viết
1 10.777
Văn bản giáo dục Xem thêm