Mẫu phiếu đánh giá và phân loại cán bộ 2018

1 16.113

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại cán bộ

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại cán bộ là mẫu phiếu được lập ra để đánh giá, nhận xét và phân loại cán bộ năm 2018. Mẫu phiếu đánh giá nêu rõ thông tin của cán bộ, phần tự đánh giá của cán bộ, phần nhận xét và phân loại của cơ quan cấp trên... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đánh giá và phân loại cán bộ tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu đánh giá và phân loại cán bộ như sau:

Tên cơ quan,
tổ chức, đơn vị
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ

Năm .......

Họ và tên: ........................................................................................................

Chức vụ, chức danh: ......................................................................................

Cơ quan công tác: ..........................................................................................

Hệ số lương: ..................................................................................................

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÁN BỘ

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

........................................................................................................................

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:

........................................................................................................................

3. Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ:

........................................................................................................................

4. Tinh thần trách nhiệm trong công tác:

........................................................................................................................

5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao:

........................................................................................................................

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÁN BỘ

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

........................................................................................................................

2. Phân loại đánh giá:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ)

........................................................................................................................

 

......., ngày...tháng...năm....

 

Cán bộ tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ LÃNH ĐẠO CƠ QUAN NƠI CÁN BỘ CÔNG TÁC

........................................................................................................................

........................................................................................................................

 

........., ngày...tháng...năm...

 

Đại diện lãnh đạo cơ quan
(ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

........................................................................................................................

2. Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 loại sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ).

.......................................................................................................................

 

........., ngày...tháng...năm...

 

Đại diện cấp có thẩm quyền
(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại cán bộ

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại cán bộ

VnDoc.com mời bạn đọc tham khảo thêm phiếu biểu quyết nhận xét đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2018 và bản kiểm điểm Đảng viên năm 2018 dùng cho đảng viên không phải là cán bộ, công chức, viên chức

Đánh giá bài viết
1 16.113
Thủ tục hành chính Xem thêm