Mẫu phiếu đánh giá và phân loại cán bộ 2020

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại cán bộ là mẫu phiếu được lập ra để đánh giá, nhận xét và phân loại cán bộ năm 2020. Mẫu phiếu đánh giá nêu rõ thông tin của cán bộ, phần tự đánh giá của cán bộ, phần nhận xét và phân loại của cơ quan cấp trên... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đánh giá và phân loại cán bộ tại đây.

1. Nguyên tắc đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức

– Bảo đảm đúng thẩm quyền: Cán bộ do cấp có thẩm quyền quản lý đánh giá; công chức, viên chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đánh giá. Cấp nào, người nào thực hiện việc đánh giá thì đồng thời thực hiện việc phân loại và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

– Việc đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức.

– Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức.

-Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; việc đánh giá, phân loại viên chức quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

– Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình đánh giá, phân loại.

2. Mẫu phiếu đánh giá và phân loại cán bộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ

Năm 20....

Họ và tên: ………………………………………………………………………

Chức vụ, chức danh: …………………………………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………

Hệ số lương:: ………………………………………………………..........

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÁN BỘ:

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

……………………………………………………………………………..………………………………

…………………….…………………………………………………….………………………………….

…………………….…………………………………………………….………………………………….

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:

……………………………………………………………………………..………………………………

…………………….…………………………………………………….………………………………….

…………………….…………………………………………………….………………………………….

3. Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ:

……………………………………………………………………………..………………………………

…………………….…………………………………………………….………………………………….

…………………….…………………………………………………….………………………………….

4. Tinh thần trách nhiệm trong công tác:

……………………………………………………………………………..………………………………

…………………….…………………………………………………….………………………………….

…………………….…………………………………………………….………………………………….

5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao:

……………………………………………………………………………..………………………………

…………………….…………………………………………………….………………………………….

…………………….…………………………………………………….………………………………….

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÁN BỘ

1. Đánh giá ưu, nhược điểm

……………………………………………………………………………..………………………………

…………………….…………………………………………………….………………………………….

…………………….…………………………………………………….………………………………….

2. Phân loại đánh giá:

3. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

3. Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

4. Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;

5. Không hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả tự đánh giá: ..………………………………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm 20

Cán bộ tự đánh giá

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ LÃNH ĐẠO CƠ QUAN NƠI CÁN BỘ CÔNG TÁC

……………………………………………………………………………..………………………………

…………………….…………………………………………………….………………………………….

…………………….…………………………………………………….………………………………….

Ngày tháng năm 20

Đại diện lãnh đạo cơ quan

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm

……………………………………………………………………………..………………………………

…………………….…………………………………………………….………………………………….

…………………….…………………………………………………….………………………………….

2. Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ:

3. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

4. Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

5. Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;

6. Không hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả đánh giá: ..………………………………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm 20

Đại diện cấp có thẩm quyền

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 18.622
Thủ tục hành chính Xem thêm