Mẫu phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2020

5 37.114

Phiếu đánh giá và phân loại công chức là gì? Mẫu phiếu đánh giá và phân loại công chức gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa phiếu đánh giá và phân loại công chức là gì?

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2020 là mẫu phiếu được lập ra để đánh giá quá trình rèn luyện của viên chức, công chức trong năm vừa qua, từ đó có những hình thức khen thưởng, kỉ luật từng cá nhân. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2020 tại đây.

2. Mẫu phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2020

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2017

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2020 như sau:

Tên cơ quan,
tổ chức, đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC

Năm:............

Họ và tên: ..............................................................................................................

Chức danh nghề nghiệp: ..........................................................................................

Đơn vị công tác: .....................................................................................................

Hạng chức danh nghề nghiệp: ......................... Bậc: .................... Hệ số lương: .......

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÔNG CHỨC

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

6. Thái độ phục vụ nhân dân:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÔNG CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

2. Phân loại đánh giá:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ)

                           .................., ngày.....tháng.....năm......
  Công chức tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi công chức công tác:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

                                .................., ngày........tháng..........năm........
  Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. Kết quả đánh giá, phân loại công chức của cấp có thẩm quyền.

1. Nhận xét ưu, nhược điểm

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ)

..............................................................................................................................

                            .............., ngày.....tháng.....năm......
  Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: 

1. Ngày 27/7/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Nghị định 88/2017/NĐ-CP để sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Điều nổi bật được trông đợi của giáo viên là không phải có sáng kiến mới được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.

2. Cuối năm, các Đảng viên thường sẽ phải viết bản kiểm điểm, tổng kết quá trình hoạt động của mình trong 1 năm. Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên cũng rất đơn giản, dựa theo mẫu bản kiểm điểm đảng viên chúng tôi cung cấp. Mời các bạn tham khảo mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2020 của chúng tôi.

Đánh giá bài viết
5 37.114
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm