Mẫu phiếu đánh giá xét chọn đề tài đạt giải nhất

1 60

Mẫu phiếu ghi chép đánh giá xét chọn đề tài đạt giải nhất

Mẫu phiếu ghi chép đánh giá xét chọn đề tài đạt giải nhất là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc đánh giá xét chọn đề tài đạt giải nhất. Mẫu phiếu nêu rõ nội dung đánh giá xét chọn... Mẫu được ban hành theo Thông tư 18/2016/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu ghi chép đánh giá xét chọn đề tài đạt giải nhất như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ XÉT CHỌN ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI NHẤT
GIẢI THƯỞNG “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” NĂM...

Lĩnh vực: ...

1. Họ tên thành viên Hội đồng:

2. Quyết định thành lập Hội đồng (số, ngày, tháng, năm):

3. Tổng số đề tài tham gia xét giải thuộc lĩnh vực...:

4. Kết quả đánh giá xét chọn đề tài đạt giải nhất:

Số TT

Mã số đề tài

Tên đề tài

Sinh viên thực hiện
- Cơ sở giáo dục đại học

Đồng ý xét chọn giải nhất

Ghi chú

1

         

2

         

...

         

Ghi chú:

a) Đề tài có tỷ lệ phần trăm số phiếu đồng ý của hội đồng đạt từ 70% trở lên được hội đồng đề nghị đạt giải nhất.

b) Mỗi lĩnh vực khoa học công nghệ của Giải thưởng chỉ được xét chọn 01 giải nhất hoặc không quá 2% tổng số đề tài của lĩnh vực đó, phiếu xét chọn số giải nhất vượt quá quy định được coi là không hợp lệ và không được tính vào kết quả cuối cùng của Hội đồng.

4. Ý kiến khác:

 

Ngày...tháng...năm....
(ký tên)

Mẫu phiếu ghi chép đánh giá xét chọn đề tài đạt giải nhất

Mẫu phiếu ghi chép đánh giá xét chọn đề tài đạt giải nhất

Đánh giá bài viết
1 60
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm