Mẫu phiếu đề xuất nhân sự

1 9.095

Mẫu phiếu đề xuất nhân sự của doanh nghiệp

Mẫu phiếu đề xuất nhân sự của doanh nghiệp là mẫu phiếu được lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được đề xuất nhân sự. Mẫu phiếu nêu rõ phòng ban xin đề xuất, lý do xin đề xuất, dự kiến thời gian thử việc, tiêu chuẩn tuyển dụng... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu phiếu đề xuất nhân sự tại đây.

Mẫu phiếu đề xuất nhân sự của doanh nghiệp

Mẫu phiếu đề xuất nhân sự của doanh nghiệp

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu đề xuất nhân sự của doanh nghiệp như sau:

LÔ GÔ CÔNG TY

TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: ..........

..........., ngày...tháng...năm....

Kính gửi: ....................................................

PHIẾU ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ

Thay thế, Bổ sung

Mở rộng hoạt động

Phòng ban/ bộ phận cần tuyển (1)

Chức danh cần tuyển (2)

Số lượng tuyển (3)

Vd: 1- Phòng QHQT

2- Phòng kinh doanh

Cán bộ Quan hệ quốc tế

Phó phòng

3

1

Dự kiến thời gian thử việc (4)

Lương thử việc (5)

Lương chính thức (6)

Từ ngày: ………………..

Đến ngày: ………………..

   

Tiêu chuẩn tuyển dụng (7)

Độ tuổi: ……………………..……… Ü Giới tính: Nam, Nữ

Trình độ: Cao học, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, PT trung học

Anh ngữ: Giao tiếp, Chuyên ngành, Biên/phiên dịch

Tin học: Văn phòng, Chuyên ngành

Chuyên môn: ………………………….. Kinh nghiệm: ……………………………………..

Yêu cầu khác: ……………………………………………………………………………………........…..

Tóm tắt công việc của chức danh cần tuyển(8)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Làm việc tại: …………………………………………………………………………………….

Giờ làm việc: Giờ hành chính, Theo ca, Giờ thỏa thuận

Ngày............

Ngày............

Ngày............

Ngày............

 

BAN TGĐ

TP TCKT

TP NLHT

GĐ ĐƠN VỊ

CÁN BỘ NL- HT (đơn vị)

Diễn giải:

(1)- Ghi rõ đơn vị cần tuyển người vào bộ phận nào thuộc Phòng/ Ban nào trong công ty.

(2)- Ghi chức danh mà đơn vị đang có nhu cầu tuyển dụng.

(3)- Ghi rõ số lượng nhân viên cần tuyển ứng với mỗi vị trí (chức danh) mà đơn vị đang có nhu cầu.

(4)- Ghi rõ thời gian dự kiến tiếp nhận nhân viên thử việc (theo quy định là 2 tháng-trừ các trường hợp đặc biệt được đặc cách sau khi đơn vị pv và thấy ứng viên có thể được ưu tiên)

(5)- Ghi rõ mức lương dự kiến thử (mức lương phải phù hợp với quy chế tài chính của tập đoàn), thông thương bằng 80% mức lương cơ bản của vị trí chính thức

(6)- Là mức lương mà ứng viên nhận được sau thời gian thử việc, ghi rõ các mức phụ cấp (nếu có).

(7)- Tiêu chuẩn tuyển dụng: Ghi các tiêu chuẩn chung nhất cho các vị trí mà đơn vị đang cần tuyển

(8)- Ghi các tóm tắt chung nhất và các tóm tắt này sẽ là cơ sở cho việc lập mô tả công việc sau này.

Đánh giá bài viết
1 9.095
Việc làm - Nhân sự Xem thêm