Mẫu phiếu hẹn trả kết quả Mẫu phiếu hẹn trả kết quả mới nhất

Giới thiệu

Mẫu phiếu hẹn trả kết quả

Mẫu phiếu hẹn trả kết quả là mẫu phiếu hẹn được các cơ quan có thẩm quyền lập ra dùng để hẹn với cá nhân, tổ chức về thời gian trả kết quả, hồ sơ mà cá nhân, tổ chức đã yêu cầu. Mẫu nêu rõ thời gian, địa điểm, thông tin cá nhân của người nhận, bên cạnh đó còn có các giấy tờ kèm theo khi lấy kết quả. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu phiếu hẹn trả kết quả tại đây.

Mẫu phiếu đối chiếu quá trình đóng bảo hiểm xã hội

Mẫu phiếu đăng ký tham dự đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

Mẫu số 01 - VT: Mẫu phiếu nhập kho

Mẫu phiếu hẹn trả kết quả

Mẫu phiếu hẹn trả kết quả

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu hẹn trả kết quả như sau:

Mẫu 1

 PHÒNG ...........

TỈNH (THÀNH PHỐ)...............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 

 PHIẾU HẸN

Ngày ....... tháng ........ năm ......... (....... giờ), Phòng Công chứng đã nhận hồ sơ yêu cầu công chứng do ông/bà:......... nộp.

Địa chỉ liên hệ: …………..........….......……………………………................................

Số điện thoại: …………..…………….......................................................................

Về việc: …………………...............…………………………….....................................

Xin hẹn ông/bà và các bên liên quan (nếu có) có mặt tại Phòng Công chứng số......… tỉnh/thành phố …...... vào hồi .......... giờ, ngày .......... tháng ........... năm ............., để nhận kết quả công chứng.

  ..............., ngày....tháng.....năm.....
                                     NGƯỜI GHI PHIẾU HẸN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 2

BỘ .................

TRƯỜNG ................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

GIẤY HẸN TRẢ KẾT QUẢ

Hồi ........ giờ ........... ngày ........ tháng ........... năm 20.......

Bộ phận: ..................................................................................................................

Đã tiếp nhận (đơn, hồ sơ): ........................................................................................

Của Anh/Chị: ...........................................................................................................

Địa chỉ (lớp, khóa, v.v): .............................................................................................

Điện thoại: ...............................................................................................................

Về việc: ...................................................................................................................

Hẹn Anh/Chị vào hồi ...... giờ ....... ngày ...... tháng ....... năm 20......

Đến nhận kết quả tại ................................................................................................

Khi đến nhận kết quả cần mang theo giấy này kèm theo .............................................

...............................................................................................................................

Xin cảm ơn!

                                               ........., ngày....tháng....năm.....
                            NGƯỜI VIẾT GIẤY
(Ký, ghi rõ họ tên)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu phiếu hẹn trả kết quả để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thủ tục hành chính