Mẫu phiếu hẹn trả lời kết quả xét nghiệm

1 9

Mẫu phiếu hẹn trả lời kết quả xét nghiệm là gì? Mẫu phiếu hẹn trả lời kết quả xét nghiệm gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu phiếu hẹn trả lời kết quả xét nghiệm là gì?

Mẫu phiếu hẹn trả lời kết quả xét nghiệm là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc hẹn trả lời kết quả xét nghiệm. Mẫu nêu rõ thời gian hẹn, thông tin bệnh nhân...

2. Mẫu phiếu hẹn trả lời kết quả xét nghiệm

SỞ Y TẾ
Đơn vị gửi mẫu:…………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHIẾU HẸN TRẢ LỜI KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Họ và tên bệnh nhân:…………………………………………..năm sinh:……………

Ngày lấy máu:………………………………………………………………………….

Ngày trả lời kết quả:……………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ (số điện thoại PXN): ………………………………………..…….

 

Ngày………. tháng ……..năm …
Người lấy máu
(ký và ghi họ tên)

Mẫu phiếu hẹn trả lời kết quả xét nghiệm

Mẫu phiếu hẹn trả lời kết quả xét nghiệm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 9
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm