Mẫu phiếu khám vào theo dõi giám định pháp y tâm thần

1 4

Mẫu phiếu khám vào theo dõi giám định pháp y tâm thần là gì? Mẫu phiếu khám gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu phiếu khám vào theo dõi giám định pháp y tâm thần là gì?

Mẫu phiếu khám vào theo dõi giám định pháp y tâm thần là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc khám vào theo dõi giám định pháp y tâm thần. Mẫu nêu rõ nội dung khám, thông tin bệnh nhân...

2. Mẫu phiếu khám vào theo dõi giám định pháp y tâm thần

BỘ Y TẾ
TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH (1)
PHÁP Y TÂM THẦN

PHIẾU KHÁM VÀO THEO DÕI GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TÂM THẦN

Số lưu trữ:……….
Mã YT:……………
…………………….

Ảnh 4x6 cm

của đối tượng giám định, đóng dấu giáp lai

I. HÀNH CHÍNH

1. Họ và tên (in hoa):…………………………………………

 

2. Sinh ngày: □□ □□ □□□□ Tuổi: □□

 

3. Giới: □ Nam □ Nữ 4. Nghề nghiệp: …………………………………□□

 

5. Dân tộc:……….□□ 6. Quốc tịch:…………………………...□□

 

7. Địa chỉ: Số nhà…………….Thôn, phố………………………...

Xã, phường…………………..Huyện (Q, Tx)…………………□□

Tỉnh, thành phố…………………………………….□□

 

8. Đối tượng: □ Bị can □ Bị cáo □ Phạm nhân □ Bị hại

□ Khác:…………………………………………………....…………..

 

Hành vi vi phạm luật…………………………………………….

 

 

9. Cơ quan trưng cầu/tổ chức trưng cầu:

□ Công an ... Viện kiểm sát □ Tòa án □ Khác………………….

Số Quyết định:…………………………………….. ngày………. tháng…………. năm……….

Của (Tên đầy đủ của cơ quan/tổ chức trưng cầu giám định): ………………….

10. Khi cần liên lạc với: ………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………… Số điện thoại:…………………..

11. Đến khám lúc:……………… giờ….. phút…… ngày ..../…… /………….

II. LÝ DO VÀO (1)

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

III. KHÁM

1. Toàn thân:…………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

2. Khám tâm thần: ………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Mạch: …………lần/phút

Nhiệt độ:…………..°C

Huyết áp:…./…..mmHg

Nhịp thở: ………lần/phút

Cân nặng:……….Kg

3. Các cơ quan khác: .............................................................................................

4. Cho vào khoa: ………………………………………………………………………..

5. Chú ý: ……………………………………….……………………………………...….

Ghi chú: Phiếu khám vào theo dõi giám định pháp y tâm thần được lập tại Phòng khám

(1) Ghi rõ tên đơn vị

Ngày...tháng...năm...
BÁC SĨ KHÁM BỆNH

Mẫu phiếu khám vào theo dõi giám định pháp y tâm thần

Mẫu phiếu khám vào theo dõi giám định pháp y tâm thần

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm