Mẫu phiếu kiểm tra đề án

Mẫu phiếu kiểm tra đề án là gì? Mẫu phiếu kiểm tra đề án gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu phiếu kiểm tra đề án là gì?

Mẫu phiếu kiểm tra đề án là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc kiểm tra đề án. Mẫu nêu rõ nội dung kiểm tra, thông tin đề án... Mẫu được ban hành theo Thông tư 26/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Mẫu phiếu kiểm tra đề án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHIẾU KIỂM TRA

Tên đề án: ...................................................................................................................

Đơn vị thi công: ..........................................................................................................

Đơn vị chủ trì (phối hợp): .............................................................................................

Họ tên người kiểm tra: .................................................................................................

Chức vụ: .....................................................................................................................

Đơn vị công tác (của người kiểm tra): ..........................................................................

1. Tài liệu (hạng mục công việc, sản phẩm) kiểm tra:

- .................................................................................................................................

- .................................................................................................................................

- .................................................................................................................................

2. Đánh giá khối lượng, chất lượng:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

3. Kết luận và kiến nghị

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

 

Địa danh, ngày….tháng....năm…..
Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu phiếu kiểm tra đề án

Mẫu phiếu kiểm tra đề án

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé

Đánh giá bài viết
1 12
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm