Mẫu phiếu lấy ý kiến người được trợ giúp pháp lý

Phiếu lấy ý kiến người được trợ giúp pháp lý

Mẫu phiếu lấy ý kiến người được trợ giúp pháp lý là biểu mẫu phiếu được lập ra để lấy ý kiến của người thân thích thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý.

PHIẾU LẤY Ý KIẾN NGƯỜI ĐƯỢC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ HOẶC NGƯỜI THÂN THÍCH

Ông/Bà hoặc người thân của Ông/Bà (sau đây gọi là người thân) thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý. Để nâng cao chất lượng hoạt động này, ông/bà vui lòng cung cấp cho chúng tôi một số ý kiến sau

A. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Họ và tên: ……………………………………………………………………………………..

2. - Ông/Bà là người được trợ giúp pháp lý □

- Người thân của Ông/Bà là người được trợ giúp pháp lý □

3. Ông/Bà hoặc người thân đã được trợ giúp pháp lý về vụ việc gì?

………………………………………………………………………………………………….....

4. Đây là lần thứ mây Ông/Bà hoặc người thân yêu cầu trợ giúp pháp lý:

……………………………………………………………………………………………………..

B. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

4. Người thực hiện trợ giúp pháp lý có gặp gỡ Ông/Bà hoặc người thân không?

a) Không gặp lần nào □

b) Gặp 1 lần □

c) Gặp 2 lần trở lên □

d) Không biết □

5. Ông/Bà hoặc người thân có được người thực hiện trợ giúp pháp lý tạo điều kiện để trình bày, cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc không?

a) Có □

b) Không □

c) Không biết □

6. Người thực hiện trợ giúp pháp lý có cung cấp các thông tin liên quan đến vụ việccho Ông/Bà hoặc người thân không?

a) Có □

b) Không □

c) Không biết □

7. Người thực hiện trợ giúp pháp lý có đưa ra các giải pháp để Ông/Bà hoặc người thân lựa chọn nhằm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình?

a) Có □

b) Không □

c) Không biết □

8. Người thực hiện trợ giúp pháp lý có đòi hỏi hoặc nhận tiền, lợi ích vật chất hoặc lợiích khác của Ông/Bàhoặc người thân không?

a) Có □

b) Không □

c) Không biết □

Nếu có, đề nghị ghi cụ thể: …………………………………………………………………………….

9. Người thực hiện trợ giúp pháp lý có xúc phạm người được trợ giúp pháp lý không?

a) Có □

b) Không □

c) Không biết □

Nếu có, đề nghị ghi cụ thể: …………………………………………………………………………….

10.Người thực hiện trợ giúp pháp lý có tiết lộ thông tin vụ việc và nhân thân của người được trợ giúp pháp lý vớingười khác không?

a) Có □

b) Không □

c) Không biết □

Nến có, đề nghị ghi cụ thể: …………………………………………………………………………….

11. Người thực hiện trợ giúp pháp lý có xúi giục, kích động Ông/Bàhoặc người thân cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật không?

a) Có □

b) Không □

c) Không biết □

Nếu có, đề nghị ghi cụ thể: ……………………………………………………………………………..

12. Ông/Bà có hài lòng về cách ứng xử, giao tiếp của người thực hiện trợ giúp pháp lý không?

a) Có □

b) Không □

13. Ông/Bà có hài lòng về tinh thần trách nhiệm và cách thức hướng dẫn của người thực hiện trợ giúp pháp lý không?

a) Có □

b) Không □

Nếu không, đề nghị ghi cụ thể: ………………………………………………………………………..

14. Ông/Bà có hài lòng về năng lực, hiểu biết chuyên môn của người thực hiện trợ giúp pháp lý không?

a) Có □

b) Không □

Nếu không, đề nghị ghi cụ thể: …………………………………………………………………………

15. Ông/Bà có tin tưởng người thực hiện trợ giúp pháp lý không?

a) Có □

b) Không □

Nếu không, đề nghị ghi cụ thể: …………………………………………………………………………

16. Ông/Bà có hài lòng về nội dung, kết quả trợ giúp pháp lý không?

a) Có □

b) Không □

Nếu không, đề nghị ghi cụ thể: …………………………………………………………………………

17. Ông/Bà cótiếp tục yêu cầu trợ giúp pháp lý khi cần không?

a) Có □

b) Không □

Nếu không, đề nghị ghi cụ thể: …………………………………………………………………………

18. Ông/Bà sẽ giới thiệu về trợ giúp pháp lý cho bạn bè, người thân không?

a) Có □

b) Không □

Nếu không, đề nghị ghi cụ thể: ………………………………………………………………………….

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ông/Bà

Mẫu phiếu lấy ý kiến người được trợ giúp pháp lý

Phiếu lấy ý kiến người được trợ giúp pháp lý

Đánh giá bài viết
1 393
Khiếu nại - Tố cáo Xem thêm