Mẫu phiếu nghiệm thu công việc, sản phẩm (nghiệm thu cấp quản lý)

Mẫu phiếu nghiệm thu công việc, sản phẩm (nghiệm thu cấp quản lý) là gì? Mẫu phiếu nghiệm thu gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu phiếu nghiệm thu công việc, sản phẩm (nghiệm thu cấp quản lý) là gì?

Mẫu phiếu nghiệm thu công việc, sản phẩm (nghiệm thu cấp quản lý) là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc nghiệm thu công việc, sản phẩm. Mẫu nêu rõ nội dung nghiệm thu... Mẫu được ban hành theo Thông tư 26/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Mẫu phiếu nghiệm thu công việc, sản phẩm (nghiệm thu cấp quản lý)

CƠ QUAN QUẢN LÝ
HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………………/NTQL

Địa danh, ngày … tháng … năm ….

PHIẾU NGHIỆM THU CÔNG VIỆC, SẢN PHẨM*

Tên công việc, sản phẩm: ............................................................................................

Đề án …………………………………………………………., năm ...........................

A. Thành phần tham gia nghiệm thu

1. UVHĐ nghiệm thu: ghi đầy đủ danh sách UVHĐ tham gia nghiệm thu (họ tên, học vị, chức vụ, đơn vị công tác, chức danh trong Hội đồng).

2. Chủ nhiệm đề án: .....................................................................................................

3. Đại diện đơn vị chủ trì: .............................................................................................

4. Đơn vị thi công:

- Đại diện đơn vị thi công: ............................................................................................

- Đại diện những người thực hiện: ................................................................................

B. Kết quả nghiệm thu:

1. Đánh giá chất lượng: (đạt/chưa đạt/không đạt)**

2. Khối lượng nghiệm thu:

TT

Tên công việc, sản phẩm

Đơn vị tính

Khối lượng thực hiện

Khối lượng được nghiệm thu

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

- Tài liệu kèm theo (ghi cụ thể từng loại tài liệu được thành lập, số lượng).

3. Khối lượng không được thanh toán:

Nguyên nhân: ..............................................................................................................

...................................................................................................................................

4. Kết luận chung về mức độ hoàn thành công việc, sản phẩm và khối lượng đề nghị thanh toán:

...................................................................................................................................

5. Đề nghị:

...................................................................................................................................

Chủ nhiệm
đề án
(Ký, họ tên)

Đại diện
đơn vị thi công
(Ký, họ tên)

Đại diện
đơn vị chủ trì
(Ký, họ tên)

Ủy viên
Hội đồng
(Ký, họ tên)

* Phiếu này được sử dụng cho nghiệm thu cấp quản lý để nghiệm thu xác suất các dạng công việc, sản phẩm như lấy mẫu, điều tra địa chất - khoáng sản, đo địa vật lý, địa chất thủy văn, báo cáo, bản đồ, hợp đồng, chuyên đề,...

**Đối với dạng công việc gồm nhiều hạng mục (hợp đồng, chuyên đề,...) thì đánh giá chất lượng từng hạng mục thực hiện.

Mẫu phiếu nghiệm thu công việc, sản phẩm (nghiệm thu cấp quản lý)

Mẫu phiếu nghiệm thu công việc, sản phẩm (nghiệm thu cấp quản lý)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé

Đánh giá bài viết
1 14
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm