Mẫu phiếu nhận xét, đánh giá ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

1 34

Phiếu nhận xét, đánh giá ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

Phiếu nhận xét, đánh giá ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư là biểu mẫu được lập ra để nhận xét, đánh giá ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Mẫu phiếu được ban hành theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo và tải về mẫu phiếu tại đây.

Phiếu nhận xét, đánh giá ứng viên

HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC
HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ
NGÀNH, LIÊN NGÀNH (1)
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ỨNG VIÊN
ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

Họ và tên người nhận xét: .................................................................

Học vị và chức danh khoa học.................., ngành:...................., chuyên ngành...........

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA ỨNG VIÊN

Họ và tên ứng viên: ............................................................................

- Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh: Giáo sư □ ; Phó giáo sư □

- Ngành: ......................; Chuyên ngành: ............................................

- Cơ quan đang công tác: ...................................................................

- Đăng ký xét chức danh tại HĐCDGS ngành/liên ngành: .................

B. NỘI DUNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Nêu rõ điểm mạnh, điểm yếu về chuyên môn của ứng viên và kết luận ứng viên có đủ hoặc không đủ điều kiện để công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư)

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

                             .....(2)....., ngày ..... tháng .... năm ....
  (Ghi rõ họ, tên và ký)

Ghi chú:

(1) Tên Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành.

(2) Địa danh.

Mẫu phiếu nhận xét, đánh giá ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

Mẫu phiếu nhận xét, đánh giá ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

Trên đây là mẫu phiếu nhận xét, đánh giá ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư thuộc biểu mẫu giáo dục mà VnDoc.com muốn gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm một số phiếu nhận xét, đánh giá tại đây:

Đánh giá bài viết
1 34
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm