Mẫu số 01 - VT: Mẫu phiếu nhập kho

20 126.629

Mẫu số 01 - VT: Mẫu phiếu nhập kho

Phiếu nhập kho là biểu mẫu kế toán được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính. Mẫu phiếu nhập kho trong bài viết dưới đây gồm: Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 200, phiếu nhập kho theo TT133 và phiếu nhập kho theo Quyết định 48 cùng hướng dẫn cách viết phiếu nhập kho.

Mẫu phiếu nhập kho nhằm xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ nhập kho làm căn cứ ghi Thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quan và ghi sổ kế toán. Ngoài ra, đi kèm phiếu nhập kho trong biểu mẫu kế toán thông dụng là mẫu phiếu thu, phiếu chi và phiếu xuất kho. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu phiếu nhập kho tại đây.

Phiếu thu

Phiếu chi

Phiếu xuất kho

Cách viết phiếu nhập kho

Phiếu nhập kho - Mẫu số 01 – VT theo thông tư 133:

Phiếu nhập kho - Mẫu số 01 – VT
Mẫu số 01 - VT: Phiếu nhập kho

Nội dung cụ thể mẫu phiếu nhập kho như sau:

Mẫu phiếu nhập kho ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị:.............

Bộ phận:................

Mẫu số 01 - VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)
                                       

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày....tháng....năm......         

Số.............................          

Nợ..........................

Có...........................

- Họ và tên người giao: .........................................................................................

- Theo ............... số ........... ngày ..... tháng ..... năm ..... của .................................

Nhập tại kho: .......................................... địa điểm ...............................................

STT Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa Mã số  Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
Theo chứng từ Thực nhập
A B C D 1 2 3 4
               
  Cộng x x x x x  

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): ...............................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo: .................................................................................

      ngày.......tháng.....năm....
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người giao hàng
(Ký, họ tên)
Thủ kho
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)

Mẫu phiếu nhập kho ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị: ...............................

Bộ phận: ..............................

Mẫu số 01 – VT
(Ban hành theo TT số: 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày ...... tháng ...... năm 20....
Số: ...........................................

Nợ: ...............................
Có: ...............................

Họ và tên người giao: ..............................................................................................................................

Theo.................................. số..................................ngày........tháng.......năm........của..............................

Nhập tại kho: ..........................................................địa điểm: .................................................................. 

STT Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
Theo chứng từ Thực nhập
A B C D 1 2 3 4
               
  Cộng x x x x x  

Tổng số tiền (viết bằng chữ): ......................................................................................................................

Số chứng từ gốc kèm theo: .......................................................................................................................

                           Ngày ....... tháng ........ năm 20....

Người lập phiếu
(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Người giao hàng
(Ký, họ tên) 

Thủ kho
(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhận)

(Ký, họ tên) 

Nội dung của mẫu phiếu nhập kho được ban hành kèm theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC như sau:

Đơn vị:...................

Bộ phận:.................

Mẫu số: 01 - VT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
                                       

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày....tháng....năm......         

Số.............................          

Nợ..........................

Có...........................

- Họ và tên người giao: .............................................................................................

- Theo.................số...........ngày..........tháng..........năm............của ............................

Nhập tại kho: .......................................................địa điểm: .......................................

STT Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa Mã số  Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
Theo chứng từ Thực nhập
A B C D 1 2 3 4
               
  Cộng: x x x x x  

 - Tổng số tiền (viết bằng chữ): ....................................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo: .......................................................................................

      ........, ngày.....tháng....năm.....
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người giao hàng
(Ký, họ tên)
Thủ kho
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận có
nhu cầu nhận)
(Ký, họ tên)

 

 

 

Cách viết Phiếu nhập kho

Khi lập phiếu nhập kho phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu; họ tên người giao vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa; số hóa đơn hoặc lệnh nhập kho; ngày, tháng, năm theo hóa đơn; tên kho, địa điểm nhập kho.

  • Cột A: Ghi số thứ tự vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (số vật tư,sản phẩm, hàng hóa ghi trên hóa đơn).
  • Cột B: Ghi tên vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (tên vật tư, sản phẩm, hàng hóa ghi trên hóa đơn).
  • Cột C: Mã số (nếu có ghi theo hóa đơn), (có thể bỏ qua).
  • Cột D: Đơn vị (ghi theo hóa đơn).

Phần số lượng:

  • Cột 1: Ghi số lượng theo chứng từ (hóa đơn hoặc lệnh nhập).
  • Cột 2: Kế toán kho ghi số lượng thực nhập vào kho. (Thông thường số lượng theo chứng từ ở cột 1 sẽ bằng số lượng thực nhập ở cột 2, nhưng nếu hàng không về đủ, hoặc xảy ra hư hỏng trả lại người bán, và cũng có thể hàng hóa về thừa so với thực mua thì cột 1 và cột 2 sẽ khác nhau, kế toán Kho cần chú ý ghi chính xác số lượng của 2 cột này).
  • Cột 3: Giá nhập kho: được xác định bằng giá mua chưa thuế của hàng hóa cộng với các chi phí thu mua (vận chuyển, bốc dỡ...) cho một đơn vị hàng hóa.
  • Cột 4: Bằng đơn giá nhân với số lượng
  • Dòng cộng: Cộng các giá trị trên phiếu nhập cho các cột số lượng, đơn giá, thành tiền.
  • Dòng số viết bằng chữ: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền ở cột thành tiền trên phiếu nhập kho.

Phiếu nhập kho lập thành 2 liên (đối với vật tư, hàng hóa mua ngoài), hoặc 3 liên (đối với vật tư tự sản xuất), và người lập phiếu (ghi rõ họ tên), người mua hàng mang phiếu đến kho để nhập vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.

Nhập kho xong thủ kho ghi ngày, tháng, năm nhập kho và cùng người giao hàng ký vào phiếu, thủ kho giữ liên 2 (đối với vật tư, hàng hóa mua ngoài) để ghi vào thẻ kho sau đó chuyển cho phòng kế toán ghi sổ kế toán, và liên 1 lưu lại nơi lập phiếu, liên 3 (nếu có) người mua hàng giữ.

20 126.629
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu số 01 - VT: Mẫu phiếu nhập kho để xem.
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm