Mẫu phiếu phân loại cán bộ lãnh đạo

Mẫu phiếu phân loại cán bộ lãnh đạo năm 2017

Mẫu phiếu phân loại cán bộ lãnh đạo là mẫu phiếu được lập ra để biểu quyết đề nghị phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin cá nhân của cán bộ, chức vụ, ý kiến biểu quyết phân loại... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu phân loại cán bộ lãnh đạo tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu phân loại cán bộ lãnh đạo như sau:

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ..................

CHI BỘ …………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

..............., ngày...tháng...năm...

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đề nghị phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2017

 

TT

Họ và tên

 

Chức vụ

Ý kiến biểu quyết phân loại

Hoàn thành Xuất sắc

nhiệm vụ

Hoàn thành Tốt

nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không

Hoàn thành nhiệm vụ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.

           

2.

           

3.

           

4.

           

5.

           

Ghi chú:

- Phiếu ghi sẵn danh sách cán bộ dự xếp loại.

- Ở các cột 4, 5, 6 và 7 nếu đồng ý biểu quyết xếp loại nào thì đánh dấu (X) vào cột có loại tương ứng (chỉ đánh dấu vào 1 cột cho 1 người trong danh sách).

Mẫu phiếu phân loại cán bộ lãnh đạo

Mẫu phiếu phân loại cán bộ lãnh đạo

Đánh giá bài viết
1 397
Thủ tục hành chính Xem thêm