Mẫu phiếu phân loại Đảng viên

Mẫu phiếu phân loại Đảng viên năm 2017

Mẫu phiếu phân loại Đảng viên là mẫu phiếu được lập ra để phân loại về chất lượng Đảng viên năm 2017. Mẫu phiếu phân loại nêu rõ thông tin cá nhân của Đảng viên, ý kiến biểu quyết phân loại Đảng viên... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu phân loại Đảng viên tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu phân loại Đảng viên như sau:

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ......

CHI BỘ: ................................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

..........., ngày...tháng...năm...

PHIẾU BIỂU QUYẾT PHÂN LOẠI ĐẢNG VIÊN NĂM 2017

TT

Họ và tên đảng viên

Ý kiến biểu quyết phân loại

Hoàn thành xuất sắc

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không

hoàn thành nhiệm vụ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Ghi chú:

- Phiếu phải ghi sẵn danh sách đảng viên dự xếp loại trong chi bộ.

- Ở các cột 3, 4, 5 và 6 nếu đồng ý biểu quyết xếp loại nào thì đánh dấu (X) vào cột có loại tương ứng (chỉ đánh dấu vào 1 cột cho 1 người trong danh sách).

Mẫu phiếu phân loại Đảng viên

Mẫu phiếu phân loại Đảng viên

Đánh giá bài viết
1 3.113
Thủ tục hành chính Xem thêm