Mẫu phiếu phân loại tổ chức Đảng

Mẫu phiếu phân loại tổ chức Đảng năm 2017

Mẫu phiếu phân loại tổ chức Đảng là mẫu phiếu được lập ra để biểu quyết xếp loại chất lượng tổ chức Đảng năm 2017. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin thành phần lấy ý kiến, nội dung lấy ý kiến, tiêu chí phân loại... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu phân loại tổ chức Đảng tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu phân loại tổ chức Đảng như sau:

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ...........

ĐƠN VỊ: ............................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.............., ngày...tháng...năm....

PHIẾU BIỂU QUYẾT

xếp loại chất lượng đảng bộ bộ phận, chi bộ năm 2017

Thành phần lấy ý kiến: ...................................................................................

Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến xếp loại chất lượng đảng bộ bộ phận, chi bộ năm 2017

TT

Tiêu chí

Ý kiến biểu quyết

Đồng ý

Không đồng ý

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Đảng bộ bộ phận, chi bộ trong sạch vững mạnh

2.

Đảng bộ bộ phận, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ

3.

Đảng bộ bộ phận, chi bộ hoàn thành nhiệm vụ

4.

Đảng bộ bộ phận, chi bộ yếu kém

Ghi chú:

- Phiếu ghi sẵn các tiêu chí xếp loại chất lượng đảng bộ bộ phận, chi bộ.

- Ở các cột 3 và 4 nếu đồng ý biểu quyết xếp loại nào thì đánh dấu (X) vào cột có loại tương ứng (chỉ đánh dấu vào 1 cột và 1 tiêu chí).

Mẫu phiếu phân loại tổ chức Đảng

Mẫu phiếu phân loại tổ chức Đảng

Đánh giá bài viết
1 574
Thủ tục hành chính Xem thêm