Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, điều chỉnh GCN kết quả xét nghiệm HIV

1 5

Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, điều chỉnh GCN kết quả xét nghiệm HIV là gì? Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, điều chỉnh GCN kết quả xét nghiệm HIV là gì?

Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, điều chỉnh GCN kết quả xét nghiệm HIV là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, điều chỉnh giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm HIV. Mẫu nêu rõ nội dung tiếp nhận, thông tin hồ sơ...

2. Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, điều chỉnh GCN kết quả xét nghiệm HIV

……..1………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/PTN-…2

……3..., ngày … tháng … năm 20…

PHIẾU TIẾP NHẬN
Hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện khẳng định kết quả xét nghiệm HIV dương tính

Họ và tên: ………………………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………….

Đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị ...……4………………. đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện khẳng định kết quả xét nghiệm HIV dương tính của …………5…………bao gồm:

1. ……………………………..6………………………………………………………

2. ……………………………..………………………………………………………..

3. ……………………………..………………………………………………………..

Nơi nhận:
- Đơn vị nộp hồ sơ;
- Lưu: cơ quan tiếp nhận.

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ chc danh, họ và tên)

1 Tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ

2 Chữ viết tắt tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ

3 Địa danh

4 Ghi rõ lý do gửi hồ sơ (Cấp mới, cấp lại, điều chỉnh)

5 Tên cơ sở đề nghị

6 Liệt kê đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ

Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, điều chỉnh GCN kết quả xét nghiệm HIV

Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, điều chỉnh GCN kết quả xét nghiệm HIV

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm