Mẫu phiếu trả lời kết quả xét nghiệm HIV

1 4

Mẫu phiếu trả lời kết quả xét nghiệm HIV là gì? Mẫu phiếu trả lời kết quả xét nghiệm HIV gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu phiếu trả lời kết quả xét nghiệm HIV là gì?

Mẫu phiếu trả lời kết quả xét nghiệm HIV là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc trả lời kết quả xét nghiệm HIV. Mẫu nêu rõ nội dung trả lời, thông tin kết quả xét nghiệm HIV...

2. Mẫu phiếu trả lời kết quả xét nghiệm HIV

SỞ Y TẾ
Đơn vị gửi mẫu:……………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…..ngày………. tháng ……..năm 20…

Kính gửi:…………………………………

PHIẾU TRẢ LỜI KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM HIV

Nơi gửi mẫu xét nghiệm:……………………………………………………..

Ngày gửi mẫu xét nghiệm:……………………………………………………

Ngày xét nghiệm:……………………………………………………………..

STT

HỌ TÊN/MÃ SỐ

NĂM SINH

ĐỊA CHỈ

NGHỀ NGHIỆP/ ĐỐI TƯỢNG

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

KẾT LUẬN

GHI CHÚ

 

 

 

 

 

 

SP1

SP2

SP3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký và đóng dấu)

PHỤ TRÁCH PHÒNG XN
(ký và đóng dấu)

Mẫu phiếu trả lời kết quả xét nghiệm HIV

Mẫu phiếu trả lời kết quả xét nghiệm HIV

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm