Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

1 140

Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ là gì? Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ là gì?

Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ. Mẫu nêu rõ lý do từ chối, thông tin hồ sơ...

2. Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ...../BPTNTKQ

............, ngày ...... tháng ...... năm ......

PHIẾU TỪ CHỐI TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Bộ phận Một cửa............................................

Tiếp nhận hồ sơ của:........................................................................................................

Địa chỉ:.............................................................................................................................

Số điện thoại: ........................................... Email:............................................................

Nội dung yêu cầu giải quyết:............................................................................................

Qua xem xét, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thông báo không tiếp nhận, giải quyết hồ sơ này với lý do cụ thể như sau:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Xin thông báo cho Ông/Bà được biết và thực hiện./.

NGƯỜI NỘP HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Chữ ký số của Người tiếp nhận hồ sơ nếu là biểu mẫu điện tử)

Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 140
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm