Mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

1 84

Mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả là gì? Mẫu phiếu xin lỗi gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả là gì?

Mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả. Mẫu nêu rõ thời gian hẹn trả kết quả, lý do chậm trả kết quả...

2. Mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: .................../PXL-

..............., ngày ....... tháng ........ năm ..........

PHIẾU XIN LỖI VÀ HẸN LẠI NGÀY TRẢ KẾT QUẢ

Kính gửi:...........................................................................

Ngày...tháng…,năm..., (tên cơ quan, đơn vị) tiếp nhận giải quyết hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính (tên thủ tục hành chính) của Ông/Bà/Tổ chức); mã số: ..........

Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ: .......giờ..., ngày....tháng...năm...

Tuy nhiên đến nay, (tên cơ quan, đơn vị) chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Ông/Bà/Tổ chức đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả/Biên nhận hồ sơ. Lý do:...

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Ông/Bà/Tổ chức.

(tên cơ quan, đơn vị) xin lỗi Ông/Bà/Tổ chức và sẽ trả kết quả giải quyết hồ sơ cho Ông/Bà/Tổ chức vào ngày ............ tháng ... năm .......

Mong nhận được sự thông cảm của Ông/Bà/Tổ chức vì sự chậm trễ này./.

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Chữ ký số cửa Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nếu là biểu mẫu điện tử)

Mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 84
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm