Mẫu phiếu xin ý kiến đánh giá, nhận xét cán bộ công chức

Mẫu phiếu xin ý kiến đánh giá, nhận xét cán bộ công chức là gì? Mẫu phiếu xin ý kiến đánh giá nhận xét gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu phiếu xin ý kiến đánh giá, nhận xét cán bộ công chức là gì?

Mẫu phiếu xin ý kiến đánh giá, nhận xét cán bộ công chức là mẫu phiếu được lập ra để xin ý kiến đánh giá nhận xét cán bộ công chức. Mẫu nêu rõ nội dung in ý kiến, đánh giá, thông tin công chức...

2. Mẫu phiếu xin ý kiến đánh giá, nhận xét cán bộ công chức

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngàythángnăm

PHIẾU XIN Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CÁN BỘ CÔNG CHỨC

Đối với đồng chí ………………………………

Chức vụ: ……………………………………….

- Sau khi được nghe phổ biến và nghiên cứu các nội dung về quy trình đánh giá, nhận xét cán bộ công chức năm 2002 theo quy định và hướng dẫn của Trung ương và của Bộ Nội vụ;

- Căn cứ vào bản tự nhận xét, đánh giá và căn cứ vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đồng chí có tên trên;

- Được hỏi xin ý kiến; tôi với tư cách là một công chức cùng công tác trong đơn vị xin được đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của đồng chí có tên trên ở mức như sau:

+ Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ

 

+ Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ

 

+ Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ

 

+ Chiều hướng và khả năng phát triển

Giảm

Giữ mức

Tốt hơn

 

 

 

 

+ Nhận xét (nếu có):

 

(Không phải ký tên)

Mẫu phiếu xin ý kiến đánh giá, nhận xét cán bộ công chức

Mẫu phiếu xin ý kiến đánh giá, nhận xét cán bộ công chức

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 53
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm