Mẫu phiếu xin ý kiến đánh giá, nhận xét cán bộ lãnh đạo Bộ

1 5

Mẫu phiếu xin ý kiến đánh giá, nhận xét cán bộ lãnh đạo Bộ là gì? Mẫu phiếu xin ý kiến đánh giá gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu phiếu xin ý kiến đánh giá, nhận xét cán bộ lãnh đạo Bộ là gì?

Mẫu phiếu xin ý kiến đánh giá, nhận xét cán bộ lãnh đạo Bộ là mẫu phiếu được lập ra để xin ý kiến về đánh giá, nhận xét cán bộ lãnh đạo Bộ. Mẫu nêu rõ thông tin cán bộ, mức độ hoàn thành nhiệm vụ...

2. Mẫu phiếu xin ý kiến đánh giá, nhận xét cán bộ lãnh đạo Bộ

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngàythángnăm

PHIẾU XIN Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CÁN BỘ LÃNH ĐẠO BỘ

Đối với đồng chí …………………………..

Chức vụ: …………………………………….

- Sau khi được nghe phổ biến và nghiên cứu các nội dung về quy trình nhận xét, đánh giá cán bộ lãnh đạo Bộ năm 2002 theo quy định và hướng dẫn của Trung ương và của Bộ Nội vụ;

- Căn cứ vào bản tự nhận xét, đánh giá và căn cứ vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đồng chí có tên trên;

- Với tư cách là lãnh đạo một đơn vị thuộc Bộ xin được đánh giá, nhận xét mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của đồng chí có tên trên ở mức như sau:

+ Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ

 

+ Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ

 

+ Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ

 

+ Chiều hướng và khả năng phát triển

Giảm

Giữ mức

Tốt hơn

 

 

 

 

+ Nhận xét (nếu có):

 

(Không phải ký tên)

Mẫu phiếu xin ý kiến đánh giá, nhận xét cán bộ lãnh đạo Bộ

Mẫu phiếu xin ý kiến đánh giá, nhận xét cán bộ lãnh đạo Bộ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm