Mẫu phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

1 3.110

Mẫu phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

Mẫu phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý là mẫu phiếu được lập ra khi có hàng xuất kho hàng gửi bán đại lý. Mẫu phiếu xuất kho nêu rõ hàng hóa xuất kho, xuất và nhập tại kho nào, người vận chuyển, phương tiện vận chuyển. Mẫu phiếu xuất kho được ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý tại đây.

Mẫu phiếu xuất kho bằng Excel

Mẫu số 02 – VT: Phiếu xuất kho

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Mẫu phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

Mẫu phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý như sau:

Tên tổ chức, cá nhân: ........................................

Địa chỉ: ..............................................................

Địa chỉ: ..............................................................

Ký hiệu: .....................

Số: .............................

PHIẾU XUẤT KHO HÀNG GỬI BÁN ĐẠI LÝ

Liên 1: Lưu

Ngày......tháng.....năm....

Căn cứ hợp đồng kinh tế số: .......................... Ngày....tháng....năm..... của ....................... với (tổ chức, cá nhân) ..................... MST: .............

Họ tên người vận chuyển: ............................................ Hợp đồng số: .........................

Phương tiện vận chuyển: ............................................................................................

Xuất tại kho: ..............................................................................................................

Nhập tại kho: .............................................................................................................

STT Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hóa) Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
             
             
  Tổng cộng:    
Người nhận hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)
Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)
Thủ kho xuất
(Ký, ghi rõ họ tên)
Người vận chuyển
(Ký, ghi rõ họ tên)
Thủ kho nhập
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Liên 1: Lưu

Liên 2: Giao cho đại lý bán hàng

Liên 3: Nội bộ

Đánh giá bài viết
1 3.110
Thủ tục hành chính Xem thêm