Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc cho cá nhân nước ngoài

Mẫu phiếu yêu cầu về việc cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc cho cá nhân nước ngoài

Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc cho cá nhân nước ngoài là mẫu phiếu được lập ra để yêu cầu về việc cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc cho cá nhân nước ngoài. Mẫu được ban hành theo Nghị định 27/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Phiếu yêu cầu về việc cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc cho cá nhân nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU, SẢN PHẨM ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ THUỘC DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ TỐI MẬT VÀ ĐỘ MẬT CHO CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI

Số:………………

Kính gửi(1) (2): ………………………………

Họ và tên:

Hộ chiếu

Địa chỉ liên lạc:

Căn cứ Nghị định số…… /2019/NĐ-CP ngày .... tháng....năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ, tôi xin đề nghị được cấp các thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi bí mật nhà nước như sau:

TT

Loại thông tin, dữ liệu, sản phẩm

Khu vực

Đơn vị tính

Số lượng

Mục đích sử dụng

(Ghi rõ tên đề án, dự án, công trình)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại diện cho Bên yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ, tôi đã nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam về sử dụng, quản lý thông tin dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc Danh mục bí mật nhà nước. Tôi xin cam kết thực hiện, đồng thời thông báo cho người có liên quan đến quản lý và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ thực hiện những quy định sau:

1. Thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước Việt Nam về quản lý và sử dụng tài liệu thuộc Danh mục bí mật nhà nước;

2. Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đúng mục đích khi đề nghị cung cấp; không cung cấp, chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác để sử dụng vào mục đích khác.

 

……, ngày .... tháng …… năm ....
BÊN YÊU CẦU CUNG CẤP
(Ký, họ tên)

1. Ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan(1): ……………………… (ghi rõ tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh của người có thẩm quyền, ký tên, đóng dấu)

2. Cơ quan, tổ chức duyệt cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc bản đồ thuộc Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật, độ Mật(2): ……………………………… (ghi rõ tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh của người có thẩm quyền, ký tên, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Cơ quan, tổ chức Việt Nam chủ trì chương trình, dự án hợp tác quốc tế có liên quan theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

(2) Cơ quan, tổ chức duyệt cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc bản đồ thuộc Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật, độ Mật theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 22 Nghị định này.

Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc cho cá nhân nước ngoài

Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc cho cá nhân nước ngoài

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 35
Xây dựng - Nhà đất Xem thêm