Mẫu phụ lục hợp đồng lao động

4 95.974

Phụ lục hợp đồng lao động

Phụ lục hợp đồng lao động được sử dụng khi bạn muốn bổ sung, sửa đổi một số điều trong nội dung của bản Hợp đồng lao động đã được ký kết trước đó sau khi người lao động và người sử dụng lao động có những thỏa thuận riêng trong việc sửa đổi các điều khoản lao động. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu phụ lục hợp đồng lao động tại đây.

Mẫu Hợp đồng lao động

Mẫu thông báo chuyển trả trợ cấp thôi việc

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động thời vụ

Hợp đồng lao động song ngữ

Người sử dụng lao động và người được thuê làm giám đốc có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn hợp đồng lao động 01 lần thông qua ký kết phụ lục hợp đồng lao động nhưng tối đa không quá 12 tháng. Khi hết thời hạn đã kéo dài thì hai bên phải giao kết hợp đồng lao động mới theo đúng bộ Luật lao động Việt Nam. Thời gian kéo dài thời hạn hợp đồng lao động đối với người nước ngoài được thuê làm giám đốc tối đa không quá thời hạn của giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Đây là mẫu Phụ lục Hợp đồng lao động được ban hành theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH - Hiện nay, Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH. Tuy nhiên, các bạn vẫn có thể tham khảo và lấy Mẫu Phụ lục Hợp đồng này làm căn cứ nghiên cứu.

Mẫu phụ lục hợp đồng
Mẫu phụ lục HĐLĐ

Nội dung cụ thể mẫu phụ lục hợp đồng lao động:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

..... , ngày..... tháng..... năm ....

Tên đơn vị:.......
Số:.................... 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là:

Ông/Bà:............................................................ Quốc tịch:............................................

Chức vụ:.......................................................................................................................

Đại diện cho (1): ................................................. Điện thoại:..........................................

Địa chỉ:..........................................................................................................................

Và một bên là:

Ông/Bà:.............................................................. Quốc tịch:.............................................

Sinh ngày......... tháng....... năm...... tại..............................................................................

Nghề nghiệp (2):...............................................................................................................

Địa chỉ thường trú:...........................................................................................................

Số CMTND:............................ cấp ngày...../...../...... tại.....................................................

Số sổ lao động (nếu có):..................... cấp ngày......./....../.........tại.....................................

Căn cứ Hợp đồng lao động số.... ký ngày..../..../.... và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

1. Nội dung thay đổi (ghi rõ nội dung gì, thay đổi như thế nào.....):

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Thời gian thực hiện (ghi rõ nội dung ở mục 1 nêu trên có hiệu lực trong bao nhiêu lâu):

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động số.................., được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động.

NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Ký tên)

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký tên, đóng dấu)

Còn đây là Mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất 2016:

Mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất 2016
Mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất 2016

Nội dung cụ thể Phụ Lục Hợp Đồng 2016 như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG ............/20..../HĐDV/............

(V/v: .......................................................)

Hôm nay, ngày .... tháng .... năm ........., tại địa chỉ ....................................., chúng tôi gồm:

1. BÊN A: CÔNG TY...............................................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................................

Đại diện:................................................................................................................................

Chức danh:............................................................................................................................

2. BÊN B: CÔNG TY...............................................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................................

Đại diện:.................................................................................................................................

Chức danh:............................................................................................................................

Hai bên đồng ý ký kết phụ lục hợp đồng dịch vụ số ........../HĐDV/20.../............ để ghi nhận phần nội dung bổ sung cho các điều khoản của hợp đồng chính.

1. Nội dung bổ sung:

2. Lý do bổ sung:

3. Cam kết của các bên:

- Thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận.

- Tạo các điều kiện theo quy định của pháp luật để bên còn lại thực hiện hợp đồng.

4. Thời điểm phát sinh hiệu lực:

5. Các nội dung khác

Phụ lục hợp đồng là một phần không tách rời của hợp đồng chính và được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký và ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Đánh giá bài viết
4 95.974
Việc làm - Nhân sự Xem thêm