Mẫu phụ lục hợp đồng lao động

Phụ lục hợp đồng lao động được sử dụng khi bạn muốn bổ sung, sửa đổi một số điều trong nội dung của bản Hợp đồng lao động đã được ký kết trước đó sau khi người lao động và người sử dụng lao động có những thỏa thuận riêng trong việc sửa đổi các điều khoản lao động. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu phụ lục hợp đồng lao động tại đây.

1. Phụ lục Hợp đồng lao động theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH

Đây là mẫu Phụ lục Hợp đồng lao động được ban hành theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH - Hiện nay, Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH. Tuy nhiên, các bạn vẫn có thể tham khảo và lấy Mẫu Phụ lục Hợp đồng này làm căn cứ nghiên cứu.

Mẫu phụ lục hợp đồng
Mẫu phụ lục HĐLĐ

Nội dung cụ thể mẫu phụ lục hợp đồng lao động:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

..... , ngày..... tháng..... năm ....

Tên đơn vị:.......
Số:....................

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là:

Ông/Bà:............................................................ Quốc tịch:............................................

Chức vụ:.......................................................................................................................

Đại diện cho (1): ................................................. Điện thoại:..........................................

Địa chỉ:..........................................................................................................................

Và một bên là:

Ông/Bà:.............................................................. Quốc tịch:.............................................

Sinh ngày......... tháng....... năm...... tại..............................................................................

Nghề nghiệp (2):...............................................................................................................

Địa chỉ thường trú:...........................................................................................................

Số CMTND:............................ cấp ngày...../...../...... tại.....................................................

Số sổ lao động (nếu có):..................... cấp ngày......./....../.........tại.....................................

Căn cứ Hợp đồng lao động số.... ký ngày..../..../.... và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

1. Nội dung thay đổi (ghi rõ nội dung gì, thay đổi như thế nào.....):

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Thời gian thực hiện (ghi rõ nội dung ở mục 1 nêu trên có hiệu lực trong bao nhiêu lâu):

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động số.................., được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động.

2. Mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất 2020

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động
Mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất 2020

Nội dung cụ thể Phụ Lục Hợp Đồng 2020 như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... , ngày..... tháng..... năm ....

Tên đơn vị:.......

Số:....................

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:............................ Quốc tịch:.....................................................

Chức vụ:....................................................................................................................................

Đại diện cho (1): ................................................ Điện thoại:.....................................................

Địa chỉ:......................................................................................................................................

Và một bên là Ông/Bà:......................................... Quốc tịch:....................................................

Sinh ngày......... tháng....... năm...... tại......................................................................................

Nghề nghiệp (2):........................................................................................................................

Địa chỉ thường trú:....................................................................................................................

Số CMTND:....... cấp ngày...../...../...... tại..................................................................................

Số sổ lao động (nếu có):.......... cấp ngày......./....../.........tại........................................................

Căn cứ Hợp đồng lao động số.... ký ngày..../..../.... và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

1. Nội dung thay đổi (ghi rõ nội dung gì, thay đổi như thế nào.....):

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................2. Thời gian thực hiện (ghi rõ nội dung ở mục 1 nêu trên có hiệu lực trong bao nhiêu lâu):

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động số... , được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động.

Người lao động

(Ký tên)

Ghi rõ Họ và Tên

Người sử dụng lao động

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi rõ Họ và Tên

3. Hướng dẫn viết Phụ lục hợp đồng lao động

1. Phụ lục hợp đồng lao động này phát sinh khi có sự thay đổi về nội dung điều khoản của hợp đồng lao động chính thức. Chính vì vậy, phải ghi chính xác số hợp đồngthời gian ký kết hợp đồng trước đó.

2. Nội dung thay đổi:

- Ghi rõ thay đổi điều khoản nào của hợp đồng, nội dung thay đổi, thay đổi như thế nào?

- Ví dụ:

+ Thay đổi công việc (chuyển từ nhân viên tạp vụ sang nhân viên hành chính, từ thủ quỹ sang kế toán,…);

+ Thay đổi địa điểm làm việc;

+ Tăng lương (do thay đổi mức lương cơ sở/lương tối thiểu vùng);

+ Bổ sung phụ cấp, trợ cấp;

+ Gia hạn hợp đồng lao động có xác định thời hạn

3. Thời gian thực hiện:

Ghi rõ nội dung thay đổi nêu trên sẽ có hiệu lực từ thời điểm nào? Trong bao lâu? (nếu có)

4. Người lao động nên ký và ghi tên mình bằng chữ viết tay để tránh trường hợp người sử dụng lao động cho rằng mình không đồng ý với thỏa thuận này.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
4 98.794
Việc làm - Nhân sự Xem thêm