Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà

1 14.807

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà là sẽ giúp các bạn bổ sung nội dung cũng như thêm mới các điều khoản trong hợp đồng thuê nhà, giúp bản hợp đồng thuê nhà được kĩ càng và chi tiết hơn, đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm các bên mà không cần phải làm lại nhiều lần, chỉnh sửa hợp đồng mất thời gian.

Hợp đồng cho thuê nhà ở

Mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng

Hợp đồng thuê nhà ở nguyên căn

Mẫu hợp đồng thuê căn hộ chung cư

Bản Phụ lục hợp đồng thuê nhà mẫu như sau:

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà

Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
- - - - - - - - - - - o0o- - - - - - - - - -

................, ngày .... tháng .... năm ............

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số.................

- Căn cứ theo HĐKT số......................đã ký ngày ....., tháng ....., năm..........

- Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên....................................................................................

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A): [BÊN THUÊ NHÀ]

CÔNG TY....................................................................................................................

Đại diện: Ông...............................................................................................................

Chức vụ:.....................................................................................................................

Địa chỉ:.......................................................................................................................

Điện thoại: +84............................................  Fax: +84.................................................

Mã số thuế...................................................................................................................

Số tài khoản:................................................................................................................

Tại chi nhánh ngân hàng:...............................................................................................

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B): [BÊN CHO THUÊ NHÀ]

CÔNG TY......................................................................................................................

Đại diện: Ông.................................................................................................................

Chức vụ:.......................................................................................................................

Địa chỉ:..........................................................................................................................

Điện thoại: +84 ............................................ Fax: +84....................................................

Mã số thuế:....................................................................................................................

Số tài khoản:..................................................................................................................

Tại chi nhánh ngân hàng:.................................................................................................

Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số....... về .......................đối với hợp đồng đã ký số ....., ngày.....tháng.....năm........cụ thể như sau:

1.....................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................

3.....................................................................................................................................

4....................................................................................................................................

5. Điều khoản chung:

5.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số

5.2 PL HĐ được lập thành .......... bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ......... bản

5.3 Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số..................và có giá trị kể từ ngày ký.........

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký và ghi rõ họ, tên)
 ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký và ghi rõ họ, tên)
Đánh giá bài viết
1 14.807
Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý Xem thêm