Mẫu phụ lục hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn

1 7

Mẫu phụ lục hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn là gì? Mẫu bản phụ lục hợp đồng gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu phụ lục hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn là gì?

Mẫu phụ lục hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn là mẫu bản phụ lục hợp đồng được lập ra để ghi chép về phụ lục của bản hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn. Mẫu nêu rõ thông tin của hai bên, thời hạn tiền gửi...

2. Mẫu phụ lục hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

PHỤ LỤC SỐ .....
CỦA HỢP ĐỒNG TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN

Số: ........./Năm ..../BTC-QTL

Căn cứ

- Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ vào họp đồng tiền gửi có kỳ hạn số ..../201../BTC-QTL ngày .................. giữa Ngân hàng ................. và Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại – Bộ Tài chính;

- Năng lực và nhu cầu của hai bên,

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ..., tại trụ sở của Bên A, chúng tôi gồm:

1. BÊN GỬI TIỀN: (Sau đây gọi là Bên A)

Địa chỉ:

Điện thoại:

Đại diện bởi Ông (Bà):

Chức vụ: Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại.

2. BÊN NHẬN TIỀN GỬI:(Sau đây gọi là Bên B) Ngân hàng………

Địa chỉ:

Điện thoại:……..Fax: ......

Đại diện bởi Ông (Bà):

Chức vụ:

Hai bên thỏa thuận và nhất trí cùng ký kết Phụ lục số ...... của Hợp đồng tiền gửi số ......../201.../BTC-QTL ngày .......... số tiền .............VNĐ (..............) theo các nọi dung sau đây:

ĐIỀU 1: Sửa đổi khoản 3.2 và 3.3 trong Điều 3 của Hợp đồng tiền gửi số ...../201.../BTC-QTL ngày ......... như sau:

Khoản 3.2. Thời hạn tiền gửi: .....tháng:

Ngày hiệu lực: ............................

Ngày đến hạn: .............................

Khoản 3.3. Lãi suất tiền gửi: ..............%/năm

Lãi suất được tính trên cơ sở 1 năm là 365 ngày và cố định trong suốt thời hạn tiền gửi.

ĐIỀU 2: Các điều khoản khác của HĐTG số ......../201...../BTC-QTL ngày ........ không trái với Điều 1 của Phụ lục này được giữ nguyên.

ĐIỀU 3: Phụ lục Hợp đồng này được lập thàn 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau, có hiệu lực kể từ ngày ký, là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng số ......./201.../BTC-QTL ngày ..............

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu phụ lục hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn

Mẫu phụ lục hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 7
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm