Mẫu phụ lục hợp đồng

20 263.107

Mẫu phụ lục hợp đồng

Căn cứ theo mẫu hợp đồng dịch vụ/kinh tế sau khi được ký kết, nếu bạn muốn thay đổi, chỉnh sửa các nội dung, điều khoản trên hợp đồng thì sẽ phải bổ sung thêm biểu mẫu Phụ lục hợp đồng để hoàn thiện thủ tục theo đúng quy định. Mẫu phụ lục hợp đồng này có thể áp dụng với các trường hợp kinh tế, mua bán hay xây dựng, hợp đồng dịch vụ... và có tính pháp lý giống như Mẫu hợp đồng ban đầu ký kết. Mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Mẫu gia hạn hợp đồng

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động

Phụ lục thay đổi thông tin trong hợp đồng

Mẫu phụ lục hợp đồng: 

Mẫu phụ lục hợp đồng
Mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất

Nội dung Mẫu phụ lục hợp đồng như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------

Địa danh, ngày … tháng… năm…. 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Số.................

- Căn cứ theo HĐKT số......................đã ký ngày…., tháng…., năm…...

- Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên......................................................................................

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

CÔNG TY…………………………………………..…………………………………………............

Đại diện:…………………………………………..…………………………………………..............

Chức vụ:…………………………………………..………………………………………….............

Địa chỉ: ………………………………………..…………………………………………..................

Điện thoại: ....………………………..……...........Fax: .......………………………..……..............

Mã số thuế:……………….………………………..……………………………..…………………...

Số tài khoản:………………..………………………..……………………………..………………...

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

CÔNG TY………………………………………..……………………………..……………………..

Đại diện:…………………………………………..………………………………………….............

Chức vụ:…………………………………………..………………………………………….............

Địa chỉ: ………………………………………..…………………………………………..................

Điện thoại: ....………………………..……...........Fax: .......………………………..……..............

Mã số thuế:……………….………………………..……………………………..…………………...

Số tài khoản:………………..………………………..……………………………..………………...

Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ lục Hợp đồng kinh tế số......................... về …………................... đối với hợp đồng đã ký số …...................., ngày…… tháng……năm……cụ thể như sau:

1. …………………..…………………..…………………..……………………………………..…….

2. …………………..…………………..…………………..…………………..………………............

3. …………………..…………………..…………………..…………………..………………............

4. …………………..…………………..…………………..…………………..……………….............

5. Điều khoản chung:

5.1. Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số ………………………..

5.2. Phụ lục hợp đồng được lập thành mấy bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ..........

5.3. Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số.....................và có giá trị kể từ ngày ký…..........

ĐẠI DIỆN BÊN A

GIÁM ĐỐC

ĐẠI DIỆN BÊN B

 GIÁM ĐỐC

Đánh giá bài viết
20 263.107
Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý Xem thêm